Kon­kurs Wie­dzy Psychologicznej

Kon­kurs Wie­dzy Psychologicznej

W dniu 2 grud­nia 2023r. mło­dzież naszej szko­ły wzię­ła udział w Kon­kur­sie Wie­dzy Psy­cho­lo­gicz­nej dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Celem kon­kur­su było pogłę­bie­nie wie­dzy z zakre­su psy­cho­lo­gii funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka, a szcze­gól­nie pro­ble­ma­ty­ki róż­nic indy­wi­du­al­nych. Kon­kurs cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczniów z całej Pol­ski. W gro­nie pię­ciu­set uczest­ni­ków zna­la­zło się ośmiu repre­zen­tan­tów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie: Dawid Chmie­lew­ski i Jakub Kru­kow­ski z kla­sy 2 P, Igor Rud­nic­ki i Miłosz Wnę­trzak z kla­sy 2 Gb, Mar­ty­na Stę­pień, Miko­łaj Drozd i Kac­per Jachym­czak z kla­sy 4 IP oraz Jakub Łopu­szyń­ski z kla­sy 5 MMt.

Lau­re­at­ką kon­kur­su i zdo­byw­czy­nią zaszczyt­ne­go III miej­sca zosta­ła Mar­ty­na Stę­pień, któ­ra oprócz pamiąt­ko­we­go dyplo­mu otrzy­ma­ła rów­nież atrak­cyj­ne nagrody.

Po kon­kur­sie mło­dzież mia­ła oka­zję uczest­ni­czyć w spe­cjal­nie dla niej przy­go­to­wa­nym wykła­dzie: „Samo­oce­na i bli­skie związ­ki”, wygło­szo­nym przez dr Justy­nę Śnie­ciń­ską, eks­pert­kę w dzie­dzi­nie psychologii.

Ucznio­wie ZST do kon­kur­su przy­go­to­wy­wa­li się pod okiem spe­cja­li­stów szkolnych:
p. P. Kru­czyń­skiej i p. I. Sobieszczuk.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczestnikom!