Krwio­daw­cy w Sej­mie – wrze­sień 2023. Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich – POLIN oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dęblinie.

Krwio­daw­cy w Sej­mie – wrze­sień 2023. Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich – POLIN oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dęblinie.

20 wrze­śnia 2023 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy oraz Dębli­na. W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć m.in. Salę Posie­dzeń Sej­mu z gale­rii dla publicz­no­ści, makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych. W tym miej­scu zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję wysłu­chać wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go parlamentaryzmu.

Poseł RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu, gdzie znaj­du­ją się tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce posłów II Rze­czy­po­spo­li­tej – ofia­ry II woj­ny świa­to­wej oraz par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Następ­nie ucznio­wie mogli obej­rzeć, gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów, takie jak Sala Kolum­no­wa i kory­tarz marszałkowski.

W tym histo­rycz­nym miej­scu pani Poseł na Sejm RP wrę­czy­ła hono­ro­wym daw­com krwi: Mar­ci­no­wi Ada­mia­ko­wi, Krzysz­to­fo­wi Kozyr­skie­mu, Rafa­ło­wi Paku­le, Gabrie­lo­wi Schab dyplo­my za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia poprzez włą­cze­nie się w ideę krwiodawstwa.

W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć tak­że Salę Posie­dzeń Sej­mu z gale­rii dla publicz­no­ści, makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych oraz wysłu­chać dal­szą część wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go parlamentaryzmu.

W lip­cu 2004r. Pre­zy­dium Sej­mu zde­cy­do­wa­ło o uczcze­niu pamię­ci par­la­men­ta­rzy­stów II RP – ofiar lat woj­ny i oku­pa­cji. W holu głów­nym gma­chu sej­mo­we­go umiesz­czo­no mar­mu­ro­wą tabli­cę z ich nazwi­ska­mi. Zna­la­zło się tam rów­nież nazwi­sko Win­cen­te­go Kociu­by rol­ni­ka, poli­ty­ka II Rze­czy­po­spo­li­tej, posła na Sejm, aresz­to­wa­ne­go 5 czerw­ca 1940 r. w Kra­snym­sta­wie przez gesta­po, wię­zio­ne­go w Chełmie.

3 i 4 lip­ca 1940 r. Win­cen­ty Kociu­ba wraz z gru­pą naj­praw­do­po­dob­niej 36 osób, został roz­strze­la­ny w Kumo­wej Doli­nie koło Cheł­ma. Nazwi­ska zamor­do­wa­nych zna­la­zły się rów­nież na mar­mu­ro­wych tabli­cach w Bazy­li­ce Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Cheł­mie. W tym miej­scu wyeks­po­no­wa­no tabli­cę upa­mięt­nia­ją­cą par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Następ­nie ucznio­wie mogli obej­rzeć, gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że Salę Kolum­no­wą, do któ­rej pro­wa­dzą dwu­skrzy­dło­we szkla­ne drzwi z ozdob­ny­mi kuty­mi kratami.

Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi, ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło wspól­nym zdję­ciem Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek oraz mło­dzie­ży Zespo­łu Szkół Technicznych.

Następ­nie uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich – POLIN, któ­re jest nowo­cze­sną insty­tu­cją kul­tu­ry – muzeum histo­rycz­nym uka­zu­ją­cym 1000 lat dzie­jów pol­skich Żydów. Jest też miej­scem spo­tkań i dia­lo­gu tych wszyst­kich, któ­rzy pra­gną lepiej poznać prze­szłość i współ­cze­sną kul­tu­rę żydow­ską, któ­rzy z pol­sko-żydow­skiej histo­rii chcą wycią­gnąć wnio­ski na przy­szłość, któ­rzy pra­gną zmie­rzyć się ze ste­reo­ty­pa­mi i sta­wić czo­ła współ­cze­snym zagro­że­niom, takim jak ksenofobia,
nacjo­na­li­stycz­ne uprze­dze­nia. Słu­żąc ide­om otwar­to­ści, tole­ran­cji i praw­dy, Muzeum POLIN przy­czy­nia się do wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i sza­cun­ku wśród Pola­ków i Żydów.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, gdzie mło­dzież pozna­ła histo­rię Fran­cisz­ka Żwir­ki i Sta­ni­sła­wa Wigu­ry, obej­rza­ła domek pilo­ta, zoba­czy­ła mun­du­ry i odzna­ki lot­ni­cze, a tak­że woj­sko­we umun­du­ro­wa­nie ( od XX-lecia mię­dzy­wo­jen­ne­go po cza­sy współ­cze­sne). W pawi­lo­nie wysta­wien­ni­czym ucznio­wie oglą­da­li m.in. czar­ną skrzyn­kę z JAK‑a 40, odzna­ki lot­ni­cze, zdję­cia, mun­du­ry, doku­men­ty, a tak­że odna­le­zio­ne po latach szcząt­ki samo­lo­tów z cza­sów wojny.

Mło­dzież zwie­dzi­ła wysta­wę wewnętrz­ną, podzie­lo­ną na dwie czę­ści: nawią­zu­ją­cą do naro­dzin lot­nic­twa i jego roz­wo­ju w latach I i II woj­ny świa­to­wej oraz histo­rii naj­now­szej po 1945 r. oraz wysta­wę ple­ne­ro­wą, któ­rej eks­po­zy­cja obej­mu­je 60 samo­lo­tów i śmi­głow­ców oraz sprzęt tech­nicz­ny, rakie­to­wy i radio­lo­ka­cyj­ny. Pobyt w muzeum wzbo­ga­cił wie­dzę uczniów na temat histo­rii pol­skie­go lotnictwa.

Orga­ni­za­tor wyjaz­du, pan Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.