Miej­ska Lice­alia­da w szachach

Miej­ska Lice­alia­da w szachach

luty 2023r.

2 grud­nia 2022r. w ramach Miej­skiej Lice­alia­dy spor­to­wej we współ­za­wod­nic­twie szkół śred­nich w sza­chach w zawo­dach dru­ży­no­wych dziew­cząt i chłop­ców nasi sza­chi­ści zdo­by­li I miej­sce i tym samym awan­so­wa­li do zawo­dów woje­wódz­kich w Zamo­ściu. Szkol­ne Koło Sza­cho­we na zawo­dach repre­zen­to­wa­li: Miko­łaj Drozd, Mate­usz Gajur, Jakub Łopu­szyń­ski, Mar­cin Mat­czuk, Bar­tosz Pie­kło, Jakub Romań­czuk, Mar­ty­na Stę­pień. Mło­dzież przy­go­to­wy­wa­ła się pod kie­run­kiem nauczy­cie­la wycho­wa­nia fizycz­ne­go Miro­sła­wa Mar­ca.

Ser­decz­nie gratulujemy.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„204”]