Mistrzo­stwa Mechaników

Mistrzo­stwa Mechaników

marzec 2023r.

Gorą­ca atmos­fe­ra, pozy­tyw­na ener­gia i ogrom­na moty­wa­cja do zdo­by­wa­nia wie­dzy – tak moż­na pod­su­mo­wać pół­fi­na­ły XII Ogól­no­pol­skich Mistrzostw Mecha­ni­ków. W samo połu­dnie 10 mar­ca ponad 10 500 mło­dych ludzi – 5268 dwu­oso­bo­wych dru­żyn uczniow­skich – jed­no­cze­śnie roz­po­czę­ło roz­wią­zy­wa­nie onli­ne testów kwa­li­fi­ku­ją­cych do udzia­łu w fina­łach Mistrzostw, któ­re odbę­dą się w dniach 30 mar­ca – 2 kwiet­nia 2023 r. pod­czas naj­więk­szych tar­gów moto­ry­za­cyj­nych w Pol­sce. Ucznio­wie naszej szko­ły: Rafał Korol, Dawid Cze­gus, Paweł Kapi­ca z kla­sy 4SMg oraz Łukasz Rut­kow­ski z kla­sy 3BEM po raz pierw­szy wzię­li udział w Mistrzo­stwach. Mimo osią­gnię­tych dobrych wyni­ków z testu w gra­ni­cach 77,5pkt – 80pkt na 100 moż­li­wych do zdo­by­cia, nie uda­ło im się zakwa­li­fi­ko­wać do fina­łu. Było to cie­ka­we doświad­cze­nie gdzie poko­le­nie zawo­do­wych mecha­ni­ków zosta­ło połą­czo­ne z tymi, któ­rzy dopie­ro roz­po­czy­na­ją swo­ją dro­gę w tym zawodzie.