Mistrzo­stwa Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w sza­chach bły­ska­wicz­nych 2x5 min o puchar Pani Dyrek­tor Beaty Świderskiej.

Mistrzo­stwa Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w sza­chach bły­ska­wicz­nych 2x5 min o puchar Pani Dyrek­tor Beaty Świderskiej.

W dniu 10 kwiet­nia 2024 r. w auli szkol­nej ZST odby­ły się mistrzo­stwa w sza­chach bły­ska­wicz­nych 2x5 min o puchar Pani Dyrek­tor Beaty Świderskiej.

Tur­niej roze­gra­ny zosta­ły sys­te­mem szwaj­car­skim 7 rund w tem­pie gry 2x5 min.

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów był nauczy­ciel ZST Chełm Miro­sław Marzec, a sędzio­wał je Pan Edward Chowra.

W rywa­li­za­cji wzię­ło udział 18 uczniów z róż­nych klas.

Zwy­cięz­cy trzech pierw­szych miejsc:

Jakub Romań­czuk 5KP – 6,5 pkt,
Miko­łaj Drozd 4IP – 5,5 pkt,
Jakub Łopu­szyń­ski 5 MMp- 5 pkt,
otrzy­ma­li pucha­ry sza­cho­we, dyplo­my oraz nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez UM Chełm, Mosir Chełm oraz lokal­nych sponsorów.

Ucznio­wie , któ­rzy zaję­li miej­sca od czwar­te­go do szó­ste­go rów­nież zosta­li nagro­dze­ni, dyplo­ma­mi i drob­ny­mi upominkami :
Miko­łaj Koziej 4IP – 5 pkt
Karol Dębiń­ski 2BE – 4,5 pkt
Kuba Oża­row­ski 1I – 4,5 pkt

Pozo­sta­li uczest­ni­cy otrzy­ma­li fisz­ki i naklejki .

1.JAKUB SERAFIN ‑4 IP
2. BOESŁAWSKI RAFAŁ – 4IP
3. GIL GABRIEL – 4IP
4. PIETRUCHA KINGA – 2GA
5. GŁĄB GABRIEL – 2E
6. BABICZ IGOR – 2P
7. GWÓŹDŹ ERNEST – 2P
8. KULIK MICHAŁ – 2P
9. DEJNEKA MICHAŁ – 2M
10. MAZUREK SEBASTIAN – 2M
11. WERESZCZYŃSKA MIRANDA – 1G
12. TOSIEK JAKUB – 1I


Tabla
Miej­sce Nazwi­sko imię Pkt. Wins
1 Romań­czuk, Jakub 6.5 6
2 Drozd, Miko­łaj 5.5 5
3 Łopu­szyń­ski, Jakub 5.0 5
4 Koziej. Miko­łaj 5.0 5
5 Dębiń­ski, Karol 4.5 4
6 Oża­row­ski, Kuba 4.5 4
7 Tosiek, Jakub 4.0 4
8 Mazu­rek, Sebastian 4.0 4
9
Babicz, Igor
4.0 4
10 Pie­tru­cha, Kinga 3.0 3
11 Gwóźdź, Ernest 3.0 3
12
Dej­ne­ka, Michał
3.0 3
13 Bole­sław­ski, Rafał 3.0 3
14 Gil, Gabriel 2.5 2
15 Weresz­czyń­ska, Miranda 2.0 2
16 Sera­fin, Jakub 1.5 1
17 Głąb, Gabriel 1.0 1
18 Kulik, Michał 1.0 1