Mło­dzi Naukow­cy z ZST

Mło­dzi Naukow­cy z ZST

21 mar­ca 2023r.

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie kształ­cą­cy się w zawo­dzie tech­nik elek­tro­nik: Krzysz­tof Grel, Karol Step­czuk, Filip Zając stwo­rzy­li pod kie­run­kiem nauczy­cie­la Grze­go­rza Jego­ro­wa zespół badaw­czy, któ­ry wziął udział w kon­kur­sie „Nauko­la­tek – nasto­let­ni nauko­wiec”– w ramach zada­nia zle­co­ne­go pn. „Poli­tech­nicz­na Sieć VIA CARPATIA im. Pre­zy­den­ta RP Lecha Kaczyń­skie­go” finan­so­wa­ne­go z dota­cji celo­wej Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki.
 
Opra­co­wa­ny przez zespół mło­dych bada­czy pro­jekt Ener­gi Auto Pelt- czy­li opty­ma­li­za­cja sys­te­mu odzy­ski­wa­nia ener­gii z oświe­tle­nia na auto­stra­dzie z wyko­rzy­sta­niem ogni­wa Pel­tie­ra i maga­zy­no­wa­nia jej w ogni­wach LiFePO4 w celu reduk­cji emi­sji CO2 został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia. Celem zdol­nej mło­dzie­ży jest zbu­do­wa­nie sys­te­mu odzy­ski­wa­nia ener­gii z oświe­tle­nia ulicz­ne­go poprzez wyko­rzy­sta­nie ogni­wa Pel­tie­ra oraz maga­zy­no­wa­nia tej ener­gii w ogni­wach LiFePO4 i ponow­ne­go jej uży­cia do tego same­go oświe­tle­nia. Ogni­wo Pel­tie­ra wraz z sys­te­mem radia­to­rów będzie mon­to­wa­ne bez­po­śred­nio przy emi­te­rach LED SMD odpo­wie­dzial­nych za pro­mie­nio­wa­nie świetl­ne, w wyni­ku któ­re­go powsta­nie nie­wy­ko­rzy­sta­na dotych­czas w żaden spo­sób ener­gia ciepl­na. Róż­ni­ca tem­pe­ra­tur pozwo­li na uzy­ska­nie napię­cia i natę­że­nia, któ­re zosta­nie skie­ro­wa­ne poprzez sys­tem BMS do maga­zy­nu ener­gii LiFePO4. Inte­li­gent­ny sys­tem mikro­kon­tro­le­ra umoż­li­wi ponow­ne wyko­rzy­sta­nie ener­gii do zasi­le­nia oświe­tle­nia. EAP będzie mógł dzia­łać czę­ścio­wo auto­no­micz­nie bez uży­cia ener­gii z sie­ci, co pozwo­li na zmniej­sze­nie zuży­cia paliw kopal­nych i reduk­cję gazów cie­plar­nia­nych. EAP będzie gro­ma­dził i prze­li­czał dane doty­czą­ce spraw­no­ści w kolej­nych dniach, mie­sią­cach i latach. Zdal­ny dostęp umoż­li­wi zbie­ra­nie danych z wie­lu roz­pro­szo­nych sys­te­mów i ich ana­li­zę. EAP to inno­wa­cyj­ny sys­tem poten­cjal­nych korzy­ści eko­lo­gicz­nych i eko­no­micz­nych.
 
Kolej­ny raz mło­dzież Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie poka­zu­je, że za teo­rią idzie dobra praktyka.