Mój pierw­szy bal… Zaba­wa Pół­met­ko­wa klas III

Mój pierw­szy bal… Zaba­wa Pół­met­ko­wa klas III

21.10.2016

Mój pierw­szy bal,
te wal­czy­ki leciut­kie jak świerszcze,
pierw­szy bal,
czy­jeś oczy weso­łe, na szczęście.
Pierw­szy bal.
Bal z mysz­ką, bal z łez­ką, bal za mgłą,
i wal­czy­ki co jesz­cze się śnią…
Agniesz­ka Osiecka

Pierw­szy bal…wyjątkowo wzru­sza­ją­ce i rado­sne chwi­le już za nami.

21 paź­dzier­ni­ka 2016r. bawi­li­śmy się na tra­dy­cyj­nym pół­met­ku klas trze­cich w towa­rzy­stwie pani dyrek­tor Bar­ba­ry Baluk, naszych wycho­waw­ców, rodzi­ców i zapro­szo­nych gości.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„10”]