Naro­do­we Czy­ta­nie. Adam Mic­kie­wicz „Bal­la­dy i Romanse”

Naro­do­we Czy­ta­nie. Adam Mic­kie­wicz „Bal­la­dy i Romanse”

31 sierp­nia 2022r.

Zapra­sza­my Dyrek­cję, Gro­no Peda­go­gicz­ne, Uczniów i Pra­cow­ni­ków Szko­ły dnia 3 wrze­śnia 2022r. o godzi­nie 9.00 do świe­tli­cy szkol­nej na Naro­do­we Czy­ta­nie. Pre­zen­to­wa­ne będą „Bal­la­dy i Roman­se” Ada­ma Mickiewicza.