Nasi sty­pen­dy­ści – Lubel­ska kuź­nia talentów

Nasi sty­pen­dy­ści – Lubel­ska kuź­nia talentów

19 mar­ca 2024 r. w Szko­le Poli­ce­al­nej – Medycz­ne Stu­dium Zawo­do­we w Cheł­mie odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­dium „Lubel­skiej kuź­ni talen­tów” dla 124 uczniów z pię­ciu powia­tów woje­wódz­twa lubel­skie­go (chełm­skie­go, kra­sno­staw­skie­go, łęczyń­skie­go, świd­nic­kie­go, wło­daw­skie­go) oraz z mia­sta Chełm.

Sty­pen­dia na rok szkol­ny 2023/2024 przy­zna­wa­ne były w ramach dwóch pro­jek­tów reali­zo­wa­nych przez Woje­wódz­two Lubel­skie: „Lubel­ska kuź­nia talen­tów” oraz „Lubel­skie wspie­ra uzdolnionych”.

Celem reali­zo­wa­nych pro­gra­mów jest roz­wi­ja­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści spe­cy­ficz­nych, moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie roz­wo­ju emo­cjo­nal­no-spo­łecz­ne­go oraz wspie­ra­nie twór­cze­go myśle­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. W obec­nej per­spek­ty­wie, obok wyni­ków edu­ka­cyj­nych, dodat­ko­wym kry­te­rium jest kwe­stia wspar­cia grup defa­wo­ry­zo­wa­nych, znaj­du­ją­cych się w nie­ko­rzyst­nej sytu­acji spo­łecz­nej (nie­peł­no­spraw­ność, brak opie­ki rodzi­ciel­skiej, wie­lo­dziet­ność, samot­ne wycho­wy­wa­nie) lub eko­no­micz­nej. Dzię­ki otrzy­ma­nym środ­kom pie­nięż­nym sty­pen­dy­ści mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­jej wie­dzy, umie­jęt­no­ści i talentów.

Jest nam nie­zmier­nie miło, że wśród tego gro­na zna­la­zło się aż 22 uczniów naszej szkoły:

 • Ilo­na Kape­lusz­na 3PG
 • Karo­li­na Hanc 3PG
 • Noemi Słyk 3PG
 • Piotr Kape­lusz­ny 4IP
 • Kac­per Jachym­czak 4IP
 • Karol Gałan 4IP
 • Woj­ciech Olech 4IP
 • Michał Luba­szew­ski 4IP
 • Bar­tło­miej Dobosz 4EMt
 • Alek­san­dra Janysz 4G
 • Joan­na Sze­lest 4G
 • Julia Maj­dań­ska 4G
 • Patry­cja Zie­mo­ląg 4G
 • Julia Pie­trzak 4G
 • Marek Rużyc­ki 4G
 • Kami­la Urban 2GA
 • Kuba Moj­ski 2GB
 • Kuba Moj­ski 2GB
 • Dawid Chmie­lew­ski 2P
 • Tomasz Dycz­ko 2P
 • Tomasz Nowo­sad 2I
 • Miłosz Waw­ry­niuk 1P

Wszyst­kim nagro­dzo­nym ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.