Nauko­wo Nakręceni!

Nauko­wo Nakręceni!

Ucznio­wie ZST zosta­li zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su „Nauko­wo Nakrę­ce­ni”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych w Cheł­mie. Dru­ży­na w skła­dzie: Mar­ty­na Stę­pień, Piotr Kape­lusz­ny, Miko­łaj Drozd, Eryk Dorosz, Maciej Kien­drak, Igor Kądzie­la, Kac­per Jachym­czak, Miko­łaj Krzy­wic­ki, Rafał Bole­sław­ski zapre­zen­to­wa­ła film pt. „Parad­kos Dydo­ny”, któ­ry w bar­dzo zabaw­ny spo­sób prze­ka­zy­wał zagad­nie­nie z mate­ma­ty­ki doty­czą­ce róż­ni­cy mię­dzy polem a obwo­dem figu­ry. Nasi ucznio­wie kolej­ny raz udo­wod­ni­li, że mate­ma­ty­ka jest kró­lo­wą nauk.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy laj­ko­wa­li film i trzy­ma­li kciu­ki za naszych arty­stycz­nie uzdol­nio­nych miło­śni­ków matematyki .

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu na https://panschelm.edu.pl/naukowo-nakreceni/