#Rekord­Dla­Nie­po­dle­głej – Obcho­dy 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

#Rekord­Dla­Nie­po­dle­głej – Obcho­dy 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

listo­pad 2018r.

#Rekord­Dla­Nie­po­dle­głej

9 listo­pa­da 2018r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych ucznio­wie, nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy szko­ły włą­czy­li się w bicie „Rekor­du dla Nie­pod­le­głej”. Po wpro­wa­dze­niu Pocz­tu sztan­da­ro­we­go o sym­bo­licz­nej godzi­nie 11:11 wszy­scy odśpie­wa­li „Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Następ­nie w ramach sesji popu­lar­no – nauko­wej „Dla Nie­pod­le­głej” zosta­ły przy­bli­żo­ne syl­wet­ki wybit­nych posta­ci mają­cych wpływ na kształ­to­wa­nie nie­pod­le­gło­ści, pro­ble­my gospo­dar­cze II RP, pro­ces kształ­to­wa­nia gra­nic oraz sytu­acja mię­dzy­na­ro­do­wą nowe­go pań­stwa w Europie.

W 2018 roku ucznio­wie ZST włą­cza­li się w wie­le przed­się­wzięć zwią­za­nych z kul­ty­wo­wa­niem 100. Rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. 9.11.2018r. przy­szedł czas na posu­mo­wa­nie tych dzia­łań. Wrę­czo­no nagro­dy za udział kon­kur­sach jubi­le­uszo­wych „100 – lecia Nie­pod­le­gło­ści” w kate­go­rii gra­ficz­nej, pla­stycz­nej, poetyc­kiej i histo­rycz­nej /prezentacja pt. Gen. Zyg­munt Bohusz – Szysz­ko jako wzór na 100 – lecie nie­pod­le­gło­ści /a pasjo­na­ci histo­rii mie­li oka­zję brać udział w inte­rak­tyw­nym kon­kur­sie „Dla Nie­pod­le­głej”. Uro­czy­ste upa­mięt­nie­nie rocz­ni­cy zakoń­czo­no minu­tą ciszy poświę­co­ną wszyst­kim, któ­rzy boha­ter­sko wal­czy­li o ojczy­znę na polach bitew oraz na niwie poli­tycz­nej, gospo­dar­czej, kul­tu­ral­nej, spo­łecz­nej i oświa­to­wej oraz zmar­łym nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom ZST, któ­rzy w codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści kształ­to­wa­li w mło­dych ser­cach posza­no­wa­nie dla wartości.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„true” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„79”]