Odna­wial­ni ZST

Odna­wial­ni ZST

25 kwiet­nia 2023r.

Pierw­szy etap pro­jek­tu https://postawnaslonce.pl już za nami!
 
Na pół­met­ku kon­kur­su zaj­mu­je­my 11 miej­sce w Pol­sce w kate­go­rii szkół śred­nich, na 49 zespo­łów.
 
Głów­nym orga­ni­za­to­rem i spon­so­rem kon­kur­su „Postaw na Słoń­ce” jest Fun­da­cja Ban­ku Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Pro­jekt obję­ty został patro­na­ta­mi hono­ro­wy­mi Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki oraz Mini­stra Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska.
 
Pra­ca zespo­ło­wa jest super! Naszą gru­pę „Odna­wial­ni ZST” two­rzą: Seba­stian Dywań­ski – koor­dy­na­tor, gra­ją­cy pierw­sze skrzyp­ce, dusza zespo­łu. Człon­ko­wie zespo­łu: Karol Gałan, Woj­ciech Olech, Bar­tło­miej Dobosz, Ilo­na Kape­lusz­na sku­pia­ją się na trans­for­ma­cji pomy­słów w kon­kret­ne dzia­ła­nia: Ilo­na to inno­wa­tor­ka, uta­len­to­wa­na i ambit­na mło­da oso­ba zafa­scy­no­wa­na natu­rą, eko­lo­gią i gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą a Piotr Kape­lusz­ny wspie­ra nas swo­ją wie­dzą w dzie­dzi­nie two­rze­nia apli­ka­cji webo­wych. Naszą men­tor­ką jest Pani Ewa Koziej, poma­ga roz­wią­zy­wać pro­ble­my, poko­ny­wać napo­ty­ka­ne prze­szko­dy, moty­wu­je do cią­głe­go zdo­by­wa­nia i dzie­le­nia się wie­dzą oraz zachę­ca do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów z ludź­mi bran­ży OZE.
 
W cza­sie pro­jek­tu zdo­by­wa­li­śmy wie­dzę na temat ener­ge­ty­ki, odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz foto­wol­ta­iki. Stwo­rzy­li­śmy zgra­ny zespół, zapro­jek­to­wa­li­śmy nasze logo oraz two­rzy­li­śmy pra­ce, poru­sza­jąc m.in. zagad­nie­nia: efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, ogniw foto­wol­ta­icz­nych czy finan­so­wa­nia insta­la­cji OZE. Pod­czas trwa­ją­ce­go już II eta­pu kon­kur­su pro­wa­dzi­my audy­ty ener­ge­tycz­ne wybra­nych domów jed­no­ro­dzin­nych oraz naszej szko­ły, orga­ni­zu­je­my akcje edu­ka­cyj­ne i pro­mo­cyj­ne mają­ce na celu przy­bli­że­nie tema­ty­ki ener­gii odna­wial­nej oraz fotowoltaiki.

„Odna­wial­ni ZST” odwie­dza­ją lokal­nych przedsiębiorców

19 maja 2023r. pozna­li­śmy fir­mę WRÓB-EL. Wła­ści­ciel przed­się­bior­stwa w bar­dzo cie­ka­wy spo­sób przed­sta­wił nam począt­ki swo­jej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Opo­wie­dział o zmia­nach na ryn­ku OZE oraz nowin­kach tech­no­lo­gicz­nych w tej dzie­dzi­nie. Zapre­zen­to­wał nam tak­że róż­ni­ce mię­dzy poszcze­gól­ny­mi rodza­ja­mi insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych typu on-grid, off-grid, i hybry­do­wych. Roz­ma­wia­li­śmy o zasto­so­wa­niu ban­ków ener­gii w insta­la­cjach domo­wych oraz o eko­lo­gicz­nych spo­so­bach ogrze­wa­nia budyn­ków. Ponad­to p. Janusz Wró­bel poka­zał nam róż­ne rodza­je pane­li foto­wol­ta­icz­nych i pomp cie­pła. Zapo­zna­li­śmy się z zasa­da­mi dzia­ła­nia i spo­so­bem insta­la­cji inwer­te­rów foto­wol­ta­icz­nych reno­mo­wa­nych firm. Pozna­li­śmy kie­run­ki roz­wo­ju bran­ży OZE w Pol­sce.

Wła­ści­ciel zapre­zen­to­wał nam inno­wa­cję, któ­rą stwo­rzy­li naukow­cy z Aka­de­mii Gór­ni­czo – Hut­ni­czej w Kra­ko­wie wspól­nie z fir­mą 2loop Tech. Nowa tech­no­lo­gia ma uła­twić pra­wie w 100% recy­kling surow­ców z poeks­plo­ata­cyj­nych pane­li foto­wol­ta­icz­nych. W skład tego zespo­łu badaw­czo wdro­że­nio­we­go wcho­dzą, oprócz Pola­ków, naukow­cy z Czech i Sło­wa­cji.
Zapo­zna­li­śmy się z reali­za­cja­mi pro­jek­tów, któ­re fir­ma wyko­nu­je w ramach zadań zle­co­nych przez NFO­ŚiGW np.: Pro­gram „Czy­ste powie­trze” https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze (foto­wol­ta­ika, pom­py cie­pła, kom­plek­so­wa ter­mo­mo­der­ni­za­cja). Dla człon­ków zespo­łu to nowe doświad­cze­nie
i zaszcze­pie­nie chę­ci szer­sze­go pozna­wa­nia bran­ży OZE.

Dzię­ku­je­my,
Zespół „Odna­wial­ni ZST”
Opie­kun: Ewa Koziej

Team „Odna­wial­ni ZST” w fir­mie WRÓB-EL

„Odna­wial­ni” odwie­dza­ją CIEPŁOTECH

22 maja 2023r. odwie­dzi­li­śmy lokal­ne przed­się­bior­stwo z bran­ży urzą­dze­nia grzew­cze, któ­re mie­ści się w Cheł­mie. Pano­wie z fir­my CIEPŁOTECH obra­zo­wo przed­sta­wi­li nam zakres dzia­łal­no­ści zakła­du. W bar­dzo inte­re­su­ją­cy spo­sób opi­sa­li jak wyko­ny­wa­ne są insta­la­cje pomp cie­pła, jak wyglą­da mon­taż sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych oraz ser­wi­so­wa­nie tych insta­la­cji.

Mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć jak zbu­do­wa­ne są pane­le foto­wol­ta­icz­ne wraz z inwer­te­rem. Dzię­ki syn­chro­ni­za­cji pomię­dzy falow­ni­kiem a pane­la­mi gro­ma­dzo­ne są przez nie­go waż­ne infor­ma­cje eks­plo­ata­cyj­ne. Są to dane ilo­ści wypro­du­ko­wa­nej ener­gii elek­trycz­nej, a tak­że o ilo­ści nad­wy­żek ener­gii (w przy­pad­ku inwer­te­rów on-grid) jaka zosta­ła odda­na do sie­ci lub zgro­ma­dzo­na w aku­mu­la­to­rach ‑słu­żą do tego tzw. licz­ni­ki inte­li­gent­ne. Pozwa­la to na pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie zaosz­czę­dzo­nych pie­nię­dzy, któ­re nale­ża­ło­by wydać za wska­za­ne ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej od dostaw­cy zewnętrz­ne­go.

Pozna­li­śmy też róż­ni­ce mię­dzy pom­pa­mi cie­pła typu powietrz­ne­go i grun­to­we­go m.in.: wyko­rzy­sty­wa­ny mate­riał eks­plo­ata­cyj­ny, róż­ni­ce ceno­we, ich budo­wę wewnętrz­ną czy śred­ni okres żywot­no­ści. Pano­wie z fir­my CIEPŁOTECH zapre­zen­to­wa­li nam mono­blo­ko­wą pom­pę cie­pła, przy czym mogli­śmy zoba­czyć z cze­go się skła­da (po zdję­ciu obu­do­wy), jak dzia­ła oraz zazna­jo­mi­li­śmy się z uprosz­czo­nym spo­so­bem jej mon­ta­żu.

Pano­wie przed­sta­wi­li nam zakres obo­wiąz­ków ser­wi­san­ta oraz mon­te­ra sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych. W trak­cie wizy­ty zazna­jo­mi­li­śmy się z przy­kła­do­wy­mi kosz­ta­mi insta­la­cji, jej trwa­ło­ścią, korzy­ścia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z jej zain­sta­lo­wa­nia. Pozna­li­śmy rów­nież per­spek­ty­wy zatrud­nie­nia w bran­ży OZE skie­ro­wa­ne na cele roz­wo­ju oso­bi­ste­go i koniecz­ność sta­łe­go dokształ­ca­nia się w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się sek­to­rze w UE.
Dzię­ku­je­my,
Zespół „Odna­wial­ni ZST”
Opie­kun: Ewa Koziej