Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pro­gra­mi­stycz­ny Gigathon

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pro­gra­mi­stycz­ny Gigathon

Ucznio­wie kla­sy 4IP Piotr Kape­lusz­ny, Michał Luba­szew­ski, Julian Dro­ho­byl­ski, Miko­łaj Drozd, Karol Gałan, Bar­tosz Kaczo­row­ski, Maciej Kien­drak, Miko­łaj Koziej, Woj­ciech Olech wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pro­gra­mi­stycz­nym Giga­thon. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny był w trzech kate­go­riach wie­ko­wych – każ­da z nich zwią­za­na była z innym śro­do­wi­skiem pro­gra­mi­stycz­nym. Dla naj­star­szych 13 – 18 lat przy­go­to­wa­ne były zada­nia w Python/C#/C++ (do wybo­ru). Ucznio­wie zaczę­li swo­je poczy­na­nia w kon­kur­sie już w czerw­cu 2023 roku roz­wią­zu­jąc test onli­ne następ­nie w paź­dzier­ni­ku bie­żą­ce­go roku odbył się dru­gi etap pole­ga­ją­cy na quizie onli­ne i zada­niach praktycznych.

Kon­kurs to świet­na oka­zja dla mło­dych pasjo­na­tów pro­gra­mo­wa­nia, aby zapre­zen­to­wać swo­je umie­jęt­no­ści i zdo­być nie­sa­mo­wi­te nagro­dy. Ucznio­wie otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my. Patro­nat hono­ro­wy objął Mini­ster Edu­ka­cji, NASK, GOVETECH.
Opie­kun: Moni­ka Gorczyca

Życzy­my dal­szych suk­ce­sów na polu programistycznym.