Opo­wieść wigilijna

Opo­wieść wigilijna

W sobot­nie połu­dnie 9 grud­nia 2023r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się magicz­ne wyda­rze­nie. Przy­ja­cie­le szko­ły, rodzi­ce i ucznio­wie, pra­cow­ni­cy oraz eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le mogli podzi­wiać spek­takl pt.: „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa.

Uro­czy­stość swo­ją obec­no­ścią uświet­ni­li pani Agniesz­ka Walew­ska-Mak­sy­miuk Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Oświa­ty Urzę­du Mia­sta Chełm oraz pan Arka­diusz Kwie­ciń­ski Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lublinie.

Nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń widzom dostar­czy­ła zarów­no gra aktor­ska, opra­wa muzycz­na jak i deko­ra­cja przed­sta­wia­ją­ca chełm­ską sta­rów­kę, nama­lo­wa­na przez panią Mał­go­rza­tę Dur­ko – Wojtaszak.

W zgorzk­nia­łe­go Scro­oge­’a rewe­la­cyj­nie wcie­lił się uczeń kl. 2 Mt, Mate­usz Kasprzyk. Gościn­nie wystę­po­wa­ła młod­sza sio­stra jed­nej z uczennic.

Fan­ta­stycz­ne wcie­le­nie w role, kunszt i per­fek­cja przy­czy­ni­ły się do tego, że zgro­ma­dzo­na publicz­ność zare­ago­wa­ła zachwy­tem i podzię­ko­wa­ła za występ owa­cja­mi na stojąco.

Przed­sta­wie­nie i kier­masz świą­tecz­ny to przede wszyst­kim przed­się­wzię­cie Samo­rzą­du Uczniow­skie­go, będą­ce kon­ty­nu­acją ubie­gło­rocz­ne­go kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­ne­go dla małej Emil­ki. Tego­rocz­na ini­cja­ty­wa, wspie­ra­na przez licz­ne gro­no nauczy­cie­li, oka­za­ła się prze­ogrom­nym suk­ce­sem pol­skiej i ukra­iń­skiej mło­dzie­ży ZST. Inte­gro­wa­ła spo­łecz­ność szkol­ną i łączy­ła poko­le­nia poprzez przy­go­to­wy­wa­nie sce­no­gra­fii, kostiu­mów, ciast, stro­ików i innych świą­tecz­nych dekoracji.

Jeste­śmy wdzięcz­ni za zaan­ga­żo­wa­nie i wspar­cie rodzi­com uczniów, eme­ry­to­wa­nym i obec­nym nauczy­cie­lom oraz dyrek­cji szko­ły, ale naj­więk­sze wyra­zy uzna­nia nale­żą się akto­rom. Obsa­da przed­sta­wie­nia to: Nar­ra­tor: Szy­mon Sawic­ki (2P), Scro­oge : Mate­usz Kasprzyk (2Mt), Sio­strze­niec: Kuba Moj­ski (2Gb), Pan1 : Leśnic­ki Kac­per (2SK), Pan 2: Tobiasz Głaz (2SK), Mło­dy Scro­oge: Tomasz Nowo­sad (2I), Bell: Niko­la Przy­cho­daj (2Gb), Bob: Kac­per Majów­ka (4G), Żona Boba : Julia Maj­dań­ska (4G),Cór­ka Boba-Mar­ta: Wik­to­ria Borej­ko (2Ga), Dziew­czyn­ka-cór­ka Boba: Patry­cja Mościc­ka (4G), Toma­szek – syn Boba: Bar­tosz Jabłoń­ski (4G), Chło­piec: Narol­ski Jan (1SK),Mar­ley: Miko­łaj Werem­ko­wicz (2BE), Duch Wigi­lij­nej Prze­szło­ści: Julia Kos­sak (1G),Duch Tego­rocz­ne­go Boże­go Naro­dze­nia: Mar­ty­na Stę­pień (4IP), Duch Przy­szłych Wigi­lii: Kin­ga Dorosz (4G), Pani 1 Wik­to­ria San­kow­ska (2Gb), Pani 2 Niko­la Przy­byl­ska (2Gb), Pani 3 Ali­na Dębiń­ska (2Gb), Pani 4 Lidia Boło­ciuch (2Gb), Noel – Niko­la Przy­byl­ska (2Gb).

Chór: Jin­gle Bell Rock”, „Dzi­siaj w Betle­jem”: Rok­sa­na Sawic­ka (1G), Niko­la Dzik (1G), Oli­wia Szaj­kow­ska (1G), Ana­sta­zja Witam­bor­ska (1G), Kata­rzy­na Kar­wat (1I), Ali­na Dębiń­ska (2Gb), Rud­nic­ki Igor (2Gb), Koszel­ny Maciej (2Mt), Michał Helm (2Mt), Igor Wie­rak (2Mt), Tomasz Nowo­sad (2I), Seba­stian Grąd­kow­ski (4 EMt)

Soli­ści: „Bal wszyst­kich świę­tych” Bar­tło­miej Misz­czuk (2I), „Noel” – Niko­la Przy­byl­ska (2Gb), „Świę­ta w nas”- Niko­la Przy­byl­ska (2GB), gościn­nie Wero­ni­ka Przy­byl­ska, „Mizer­na cicha” - Narol­ski Jan (1SK) (klar­net), Misz­czuk Bar­tło­miej (2I)(śpiew, key­bo­ard), „Tyl­ko jeden w roku taki dzień” Joan­na Sze­lest (4G) – gita­ra Rok­sa­na Sawic­ka (1G) (śpiew) chór: Niko­la Dzik (1G), Oli­wia Szaj­kow­ska (1G), Ana­sta­zja Witam­bor­ska (1G) Ali­na Dębiń­ska (2Gb), „W żło­bie leży” Tomasz Nowo­sad (2I).

Obsłu­ga dźwię­ko­wa: Urszu­la Ślu­sar­ska i Patry­cja Czu­pryn (kl. 3PG)

Film, retro­spek­cja: Julia Pete­re­wicz i Oskar Pió­ro (kl. 2Gb).

Gra­tu­lu­je­my!