„Pasja i kariera”

„Pasja i kariera”

paź­dzier­nik 2022r.

Mło­dzież Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych wzię­ła udział w inau­gu­ra­cyj­nym spo­tka­niu z cyklu wyda­rzeń „Pasja i karie­ra”, któ­re odby­ło się 24 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 9.00 w sali wido­wi­sko­wej Chełm­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Marii Pau­li­ny Orset­ti. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem obję­li Poseł na Sejm RP Anna Dąbrow­ska-Bana­szek oraz Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Jakub Bana­szek. W ramach tego przed­się­wzię­cia odby­wa­ją się spo­tka­nia z oso­ba­mi pocho­dzą­cy­mi z Cheł­ma, któ­re odnio­sły suk­ces w róż­nych dzie­dzi­nach życia zawo­do­we­go. Roz­mo­wy z cie­ka­wy­mi ludź­mi doty­czą karie­ry zawo­do­wej, roz­wi­ja­nia pasji oraz utrzy­my­wa­nia związ­ków z rodzin­nym mia­stem. W pierw­szym spo­tka­niu wzię­li udział Cheł­mia­nie: Domi­nik Bąk – aktor teatral­ny i fil­mo­wy, absol­went PWST w Kra­ko­wie oraz Andrzej Per­k­man – kom­po­zy­tor, pro­du­cent muzycz­ny, akom­pa­nia­tor, kie­row­nik muzycz­ny kon­cer­tów i spek­ta­kli teatral­nych. Mło­dzież uczest­ni­czą­ca w spo­tka­niu mia­ła oka­zję zadać pyta­nia gościom i wysłu­chać rad doty­czą­cych spo­so­bu reali­za­cji marzeń i pla­nów zawo­do­wych. Po spo­tka­niu ucznio­wie ZST nawią­za­li roz­mo­wę z Panem Andrze­jem Per­k­ma­nem, któ­ry oka­zał się absol­wen­tem naszej szkoły.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„185”]