Pomoc zwie­rzę­tom z chełm­skie­go schroniska

Pomoc zwie­rzę­tom z chełm­skie­go schroniska

26.10.2019r.

Mło­dzież z klas 4 GEMt i 4MtG zaan­ga­żo­wa­ła się w pomoc zwie­rzę­tom z chełm­skie­go schro­ni­ska. W Zagro­dzie Wolaw­ce dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści pla­stycz­ne malu­jąc mate­ria­ło­we tor­by na aukcję, z któ­rej pie­nią­dze zosta­ną prze­ka­za­ne na potrzeby
czwo­ro­no­gów. Ucznio­wie w ramach wolon­ta­ria­tu stwo­rzy­li nie­po­wta­rzal­ne pra­ce, a zysk ze sprze­da­ży zasi­li kon­to Schro­ni­ska dla zwierząt.

Opie­kun: Agniesz­ka Zając
Zdję­cia: Agniesz­ka Zając

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„116”]