Pre­zen­to­wy łań­cuch marzeń

Pre­zen­to­wy łań­cuch marzeń

W dniu 15 grud­nia 2023r. w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Cheł­mie odby­ło się pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su: „Świą­tecz­na Ozdo­ba Cho­in­ko­wa 2023”. Uczeń naszej szko­ły, Jakub Mak­sy­mi­lian Tosiek z kla­sy 1 I, został lau­re­atem tego konkursu.

Jakub wyko­nał „pre­zen­to­wy łań­cuch marzeń”- współ­cze­sną ozdo­bę cho­in­ko­wą w kon­wen­cji zero waste. Pomysł ucznia oka­zał się nie­zwy­kle cie­ka­wy, z uwa­gi na wyko­rzy­sta­nie w poszcze­gól­nych ogni­wach łań­cu­cha surow­ców wtór­nych. Łącz­na dłu­gość łań­cu­cha ma oko­ło 20 m, świą­tecz­na ozdo­ba liczy 154 ogniwa-„prezenty marzeń”. Poszcze­gól­ne ele­men­ty moż­na wymie­niać w przy­pad­ku uszko­dze­nia, a cały łań­cuch co roku prze­dłu­żać i modyfikować.
Gra­tu­lu­je­my Jaku­bo­wi pomy­słu i kreatywności!