Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów na rok szkol­ny 2021/2022

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów na rok szkol­ny 2021/2022

listo­pad 2021r.

Z dumą i przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że Kin­ga Dorosz – uczen­ni­ca kla­sy 2g i Piotr Woj­cie­chow­ski – uczeń kla­sy 4mmt zosta­li sty­pen­dy­sta­mi Pre­ze­sa Rady Mini­strów w roku szkol­nym 2021/2022. Wymie­nie­ni ucznio­wie cha­rak­te­ry­za­cją się nie tyl­ko naj­wyż­szy­mi wyni­ka­mi w nauce, ale posta­wą god­na naśla­do­wa­nia: sys­te­ma­tycz­nie anga­żu­ją się w pra­ce edu­ka­cyj­no-wycho­waw­cze, spo­łecz­ne, cha­ry­ta­tyw­ne na rzecz szko­ły i śro­do­wi­ska lokalnego. 

Dro­dzy Ucznio­wie – ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my, by otrzy­ma­ne sty­pen­dium pozwo­li­ło Wam w dal­szym cią­gu roz­wi­jać swo­ją wie­dzę oraz pasje w wybra­nej dziedzinie.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie Kura­to­rium Oświa­ty w Lublinie

Piotr Woj­cie­chow­ski

uczeń kla­sy 4mmt

Kin­ga Dorosz 

uczen­ni­ca kla­sy 2g