Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

OGŁOSZENIE

 

W roku szkolnym 2019/2020 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym będzie przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełma, będą wydawane i przyjmowane przez pedagoga oraz księgową  w terminie od 2 do 16 września 2019r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.),tj: 528,00 netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

I.Sobieszczuk