Sty­pen­dium szkolne

Sty­pen­dium szkolne

OGŁOSZENIE

W roku szkol­nym 2017/2018 przy­zna­wa­nie i udzie­la­nie pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym będzie prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu o „Regu­la­min udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie Mia­sta Chełm” pod­ję­ty uchwa­łą NR XXIX/323/17 Rady Mia­sta Chełm z dnia 28 czerw­ca 2017 r.

Wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Cheł­ma, będą wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga oraz księ­go­wą w ter­mi­nie od 1 do 15 wrze­śnia 2017r.

Mie­sięcz­na wyso­kość docho­du na oso­bę w rodzi­nie ucznia upraw­nia­ją­ca do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium szkol­ne nie może być więk­sza niż kwo­ta, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.), tj: 514,00 zł net­to na oso­bę w rodzinie.

Pod uwa­gę bra­ne są docho­dy z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go zło­że­nie wniosku.

I.Sobieszczuk

peda­gog szkolny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *