Naj­lep­si z najlepszych…

Naj­lep­si z najlepszych…

4.12.2016r.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH – STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE

Sty­pen­dia Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnię­cia w nauce rok szkol­ny 2015/2016

Łukasz Adam­ski, uczeń kla­sy 3S; śred­nia ocen 5,38

SONY DSC

Sty­pen­dy­sta Pre­ze­sa Rady Ministrów

Nazy­wam się Łukasz Adam­ski. Jestem uczniem kla­sy III S w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych. Na co dzień gram w pił­kę w Cheł­mian­ce. Jest to moje głów­ne hob­by. Inte­re­su­ję się tak­że muzy­ką, stre­etwe­arem i moto­ry­za­cją. Moje zain­te­re­so­wa­nia moto­ry­za­cją, uła­twi­ły mi pod­ję­cie decy­zji o kon­ty­nu­owa­niu nauki w ZST. Szko­ła nauczy­ła mnie sta­ran­no­ści, sumien­no­ści oraz doj­rza­ło­ści w podej­mo­wa­niu decy­zji. Pił­ka noż­na zaś ukształ­to­wa­ła mój cha­rak­ter, nigdy się nie pod­da­je oraz sta­wiam sobie coraz wyż­sze cele w życiu. Nauka nigdy nie spra­wia­ła mi pro­ble­mów. W moich dzia­ła­niach wspie­ra­ją mnie rodzi­ce oraz moja dziew­czy­na, dzię­ki któ­rej mam siłę i ener­gię do dzia­ła­nia każ­de­go dnia.

Andrzej Lewiń­ski, uczeń kla­sy 4IG; śred­nia ocen 5,38

SONY DSC

Dłu­go zasta­na­wia­łem się w gim­na­zjum nad wybo­rem szko­ły śred­niej. Nie mogłem zde­cy­do­wać ani jaki rodzaj szko­ły wybrać, ani jaki kie­ru­nek. Po wie­lu roz­wa­ża­niach wybra­łem ZST, ponie­waż ofe­ru­je wie­le prak­tycz­nej wie­dzy, któ­rą moż­na wyko­rzy­stać w praw­dzi­wym życiu. Pro­fil tech­nik infor­ma­tyk wyda­wał mi się wybo­rem nie tyl­ko per­spek­ty­wicz­nym, ale i zgod­nym z moimi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Lubię wszyst­kie przed­mio­ty zawo­do­we, a tak­że mate­ma­ty­kę. W wol­nych chwi­lach gram w gry kom­pu­te­ro­we, czy­tam książ­ki, zwy­kle nie­be­le­try­stycz­ne. Przy­jem­ność spra­wia mi słu­cha­nie muzy­ki. Cza­sa­mi oglą­dam fil­my opar­te na fak­tach, np. bio­gra­ficz­ne. Po matu­rze zamie­rzam pod­jąć naukę na poli­tech­ni­ce, na kie­run­ku zwią­za­nym z informatyką.

Kac­per Boro­wicz, uczeń kla­sy 3 MT; śred­nia ocen 5,13

SONY DSC

Dla­cze­go ZST? Po pierw­sze, gdy wybie­ra­łem szko­łę to wie­dzia­łem, że nie pój­dę do liceum, bo nie umiał­bym się tam odna­leźć. Chcia­łem uczyć się w tech­ni­kum, a ZST mia­ło i ma dobrą opi­nię oraz pro­po­nu­je inte­re­su­ją­ce kie­run­ki kształ­ce­nia. Posta­wi­łem na mecha­tro­ni­kę. Dla­cze­go? To przy­szło­ścio­wy kie­ru­nek, z któ­ry wią­żę moje pla­ny zawodowe.

W szko­le mi się podo­ba, choć nauki jest dużo, ale prze­cież nikt nie mówił, że będzie lek­ko. W cza­sie wol­nym lubię spo­tkać się ze zna­jo­my­mi, słu­chać muzy­ki oraz czy­tać ksią­żek. Nie lubię, gdy ktoś kła­mie i cią­gle mówi o sobie. I to tyle o mnie. Taki to jestem zwy­kły – „nie­zwy­kły” uczeń szko­ły technicznej.

Mate­usz Krze­szo­wiec, absol­went z roku 2016; śred­nia ocen 5,18

unnamed24-copy

Uczeń Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w latach 2012- 2016, rze­tel­nie reali­zu­ją­cy swo­je cele w kla­sie o pro­fi­lu tech­nik infor­ma­tyk. Jego odpo­wie­dzial­ność i sumien­ność w wyko­ny­wa­niu obo­wiąz­ków były pod­sta­wą do uzy­ski­wa­nia bar­dzo wyso­kich wyni­ków w nauce. Ukoń­czył tech­ni­kum z wyróż­nie­niem. Jego wie­dza znacz­nie wykra­cza­ła poza zakres mate­ria­łu pro­gra­mo­we­go, co wyni­ka­ło z samo­dziel­nych poszu­ki­wań i przemyśleń.

Mate­usz to oso­ba cechu­ją­ca się wyso­ką kul­tu­rą oso­bi­stą, sza­nu­ją­ca poglą­dy innych oraz podej­mu­ją­ca dzia­ła­nia na rzecz osób potrze­bu­ją­cych. Brał aktyw­ny udział w pra­cach samo­rzą­du uczniow­skie­go, w przed­się­wzię­ciach o cha­rak­te­rze cha­ry­ta­tyw­nym, w akcji Mło­da Krew Ratu­je Życie. Był człon­kiem Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go i regu­lar­nie uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ściach o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym i religijnym.

W opi­nii Dyrek­cji, Wycho­waw­cy i Gro­na Peda­go­gicz­ne­go to otwar­ty, kul­tu­ral­ny mło­dy czło­wiek, któ­re­go posta­wa i zacho­wa­nie są god­ne absol­wen­ta Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych w Chełmie.

Wrę­cze­nie sty­pen­diów Pre­ze­sa Rady Ministrów

Dnia 30 listo­pa­da 2016 r. w Sali Błę­kit­nej Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów sty­pen­dy­stom Pre­ze­sa Rady Ministrów.

Sty­pen­dium Pre­mie­ra przy­zna­wa­ne jest naj­lep­szym uczniom szkół ponad­gim­na­zjal­nych koń­czą­cych się egza­mi­nem matu­ral­nym. W roku szkol­nym 2015/2016 naj­wy­bit­niej­szym uczniem ZST został Łukasz Adam­ski, uzy­sku­jąc śred­nią ocen 5,30 i wzo­ro­we zachowanie.

Uro­czy­stość roz­da­nia dyplo­mów roz­po­czę­ła się od odtań­cze­nia pol­skie­go tań­ca naro­do­we­go– mazu­ra– zapre­zen­to­wa­ne­go przez Zespół Pie­śni i Tań­ca Zie­mi Łukow­skiej „Łuko­wia­cy”, nawią­zu­ją­ce­go do rocz­ni­cy wybu­chu powsta­nia listopadowego.

Lubel­ska Kura­tor Oświa­ty Tere­sa Misiuk odczy­ta­ła list od pani Pre­mier Beaty Szydło,w któ­rym były życze­nia dla sty­pen­dy­stów za osią­gnię­te suk­ce­sy w nauce oraz ich rodzi­ców, a tak­że nauczy­cie­li za zaan­ga­żo­wa­nie i wspie­ra­nie mło­dych ludzi, sto­ją­cych na począt­ku dro­gi suk­ce­su i kariery.

Pani Kura­tor zade­dy­ko­wa­ła sty­pen­dy­stom sło­wa, któ­re wie­le lat temu wyry­to na pamiąt­ko­wym meda­lu w uzna­niu zasług. Ten medal otrzy­mał zało­ży­ciel Szko­ły Col­le­gium Nobi­lium Sta­ni­sław Konar­ski, a zawie­rał sło­wa: „ Temu, któ­ry odwa­żył się być mądrym”. Z całe­go ser­ca pani Tere­sa Misiuk życzy­ła, by nie zabra­kło sty­pen­dy­stom odwa­gi w podą­ża­niu dro­gą ku mądro­ści, a więc podą­ża­niu dro­gą zdo­by­wa­nia wie­dzy, umie­jęt­no­ści. Do tego potrze­ba wie­le siły, wytrwa­ło­ści a tak­że pasji, ale w to głę­bo­ko wie­rzę i tego Wam bar­dzo moc­no życzę, że sta­jąc się mądry­mi ludź­mi, będzie­cie mogli dobrze, mądrze, pięk­nie prze­żyć swo­je wła­sne, oso­bi­ste życie, ale dzię­ki temu będzie­my zado­wo­le­ni my wszy­scy jako wspól­no­ta, ta wspól­no­ta, któ­rą two­rzy­my jako naród, jako państwo.

Pani Kura­tor zło­ży­ła podzię­ko­wa­nia i gra­tu­la­cje nauczy­cie­lom oraz dyrek­to­rom szkół za wytę­żo­ną pra­cę i osią­gnię­cia uczniów.