Szkol­ne Koło Szachowe

Szkol­ne Koło Szachowe

18 lute­go 2023r.

Z ini­cja­ty­wy ucznia kla­sy I BE Karo­la Dębiń­skie­go roz­po­czę­ło swo­ją dzia­łal­ność Szkol­ne Koło Sza­cho­we. Dyrek­tor szko­ły poparł ini­cja­ty­wę, dekla­ru­jąc zaku­pie­nie kom­ple­tów sza­chów oraz pro­fe­sjo­nal­nych zega­rów. Dzię­ki temu od 18 paź­dzier­ni­ka 2022r. w każ­dy wto­rek odby­wa­ją się zaję­cia koła sza­cho­we­go a ucznio­wie: Mar­cin Mat­czuk kla­sa IV GI, Bar­tło­miej Pie­kło kla­sa IV GI, Maciej Różyc­ki kla­sa IVGI, Miko­łaj Drozd kla­sa III IP, Dawid Ruban kla­sa III IP, Karol Dębiń­ski kla­sa I BE, Kac­per Chle­wik kla­sa I BE, Oli­wier Czyr­ka kla­sa Ii, Jakub Łopu­szyń­ski kla­sa IV MMT Szy­mon Łobo­da kla­sa I E Jakub Romań­czuk kla­sa IV KP, Kon­rad Tom­czyk kla­sa IBM, Jaro­sław Kociu­bow­ski kla­sa IV KE, Kin­ga Pie­tru­cha kla­sa I GA, Mate­usz Gajur kla­sa III IP, Kac­per Krzy­ża­now­ski kla­sa III IP, Mar­ty­na Stę­pień kla­sa III IP, Igor Babicz kla­sa I P pod opie­ką pana Miro­sła­wa Mar­ca reali­zu­ją sza­cho­wą pasję.