Szla­chet­na Paczka

Szla­chet­na Paczka

18 grud­nia 2020r.

„SZLACHETNA PACZKA” –to pro­jekt spo­łecz­ny opar­ty na współ­pra­cy Dar­czyń­ców z Wolon­ta­riu­sza­mi, któ­rych łączy wraż­li­wość, chęć pomo­cy a przede wszyst­kim „ogrom­ne ser­ce i empa­tia” W grud­niu 2020 roku z ini­cja­ty­wy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Dyrek­cję, Gro­no Peda­go­gicz­ne oraz uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie połą­czy­ła ta „szta­che­ta nić współ­pra­cy” na rzecz rodzi­ny z powia­tu chełm­skie­go. Przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie dedy­ko­wa­ną pomoc, zaspo­ka­ja­ją­ca kon­kret­ne potrze­by danej rodzi­ny. Wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia WIOSNA pani Aga­ta Radzię­ciak oraz przed­sta­wi­ciel Szkol­ne­go Samo­rzą­du Prze­my­sław Pruc­nal wspie­ra­li nasze dzia­ła­nia w przy­go­to­wy­wa­niu pacz­ki. Koor­dy­na­to­rem akcji cha­ry­ta­tyw­nej na tere­nie szko­ły była pan Iwo­na Sobiesz­czuk peda­gog szkol­ny.
 
Wszyst­kim Dar­czyń­com skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za bez­in­te­re­sow­ną pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, szcze­gól­nie w tak trud­nym dla wszyst­kim okre­sie. Dzię­ku­je­my.
 
Oso­by, któ­re chcia­ły­by wspie­rać w innej for­mie pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia WIOSNA, my jako Nauczy­cie­le i Wycho­waw­cy ZST w Cheł­mie, wraż­li­wi na potrze­by uczniów, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się – sio­strza­nym pro­jek­tem Pacz­ki – Aka­de­mią Przy­szło­ści, któ­ry wspie­ra Dzie­ci w osią­ga­niu suk­ce­sów szkol­nych oraz reali­za­cji marzeń.

Zmie­niaj­my świat Dzie­ci, bo Dzie­ci będą w przy­szło­ści two­rzyć Nasz świat.

Dyrek­cja i Gro­no Peda­go­gicz­ne Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„138”]