Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

5 wrze­śnia 2023r.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Rodzi­ce

Mamy przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go omó­wio­ne zosta­ną naj­waż­niej­sze kwe­stie doty­czą­ce potrzeb Pań­stwa dzie­ci oraz prze­ka­za­ne istot­ne infor­ma­cje o podej­mo­wa­nych przez szko­łę dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych, opie­kuń­czych oraz wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­nych. Zapo­zna­ją się rów­nież Pań­stwo z zasa­da­mi orga­ni­za­cji pra­cy i spe­cy­fi­ką funk­cjo­no­wa­nia szko­ły tech­nicz­nej.
Poni­żej zamiesz­cza­my har­mo­no­gram zebrań.

cz.1. – spo­tka­nie z dyrek­cją w auli
cz.2. – spo­tka­nia z wycho­waw­ca­mi

Kla­sy pierw­sze Tech­ni­kum Nr 2, kla­sy pierw­sze Szko­ły Bran­żo­wej I Stop­nia
11 wrze­sień 2023r. (ponie­dzia­łek) godz. 16.00 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej następ­nie zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas

Kla­sy dru­gie Tech­ni­kum Nr 2, kla­sy dru­gie Szko­ły Bran­żo­wej I Stop­nia
12 wrze­sień 2023r. (wto­rek) godz. 16.00 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej następ­nie zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas:

Kla­sy trze­cie, czwar­te, pią­te Tech­ni­kum Nr 2, kla­sy trze­cie Szko­ły Bran­żo­wej I Stop­nia
14 wrze­sień 2023r. (czwar­tek) godz. 16.00 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej następ­nie zebra­nia z wycho­waw­ca­mi w kla­sach

Ser­decz­nie zapra­sza­my
Dyrek­cja oraz Gro­no Peda­go­gicz­ne
Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych
w Cheł­mie