Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

30 kwiet­nia 2021r.

Klu­czem do edu­ka­cji jest prze­ży­cie pięk­na
F. von Schiller

Sub­ti­tle

W tak uro­czy­stym dniu każ­dy z nas ma przed oczy­ma te naj­pięk­niej­sze chwi­le zwią­za­ne ze szko­łą.
Dro­dzy Absol­wen­ci Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko witam Was ser­decz­nie.
Witam Rodzi­ców, Wycho­waw­ców i Nauczy­cie­li.
Dzi­siaj wpi­su­je­cie się do księ­gi histo­rii Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i tak jak tysią­ce innych absol­wen­tów roz­pro­szo­nych po róż­nych zakąt­kach świa­ta będzie­cie repre­zen­to­wać naszą ponad 94 let­nią tra­dy­cję. Bądź­cie dum­ni i miej­cie otwar­te ser­ca na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka.
Wpraw­dzie omi­nę­ły Was emo­cje zwią­za­ne z balem stud­niów­ko­wym a nasze dzi­siej­sze spo­tka­nie też nie jest tra­dy­cyj­ne jed­nak jest nie­zmier­nie waż­ne. Wcho­dzi­cie w doro­słość mając świa­do­mość nie­prze­wi­dy­wal­no­ści świa­ta, miej­cie odwa­gę poko­ny­wać wszel­kie trud­no­ści z rado­ścią i nadzie­ją na lep­sze. Udo­wod­ni­li­ście, że potra­fi­cie o czym świad­czą przy­go­to­wa­ne świa­dec­twa. Gra­tu­lu­ję ukoń­cze­nia szko­ły i uzy­ska­nia tytu­łu tech­ni­ka.
Cie­szę się, że od dzi­siaj wpro­wa­dza­my nowy ele­ment tra­dy­cji szko­ły jakim jest wyróż­nie­nie dla naj­lep­szych absol­wen­tów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko. Wyróż­nie­ni otrzy­ma­ją dyplo­my, sym­bo­licz­ną gra­ty­fi­ka­cję finan­so­wą i pięk­ne przy­pin­ki.
Życzę, by świa­dec­twa, otrzy­ma­ne w dniu dzi­siej­szym, sta­no­wi­ły prze­pust­kę do suk­ce­sów, otwie­ra­ły przed Wami drzwi uczel­ni lub wyma­rzo­nej pra­cy. Niech dobre wspo­mnie­nia zwią­za­ne ze szko­łą zagosz­czą w Waszych ser­cach.
Mam nadzie­ję, że wraz z Rodzi­ca­mi i Opie­ku­na­mi dobrze przy­go­to­wa­li­śmy Was do doro­sło­ści. Jeśli kie­dyś tak uzna­cie to będzie­my dum­ni i szczę­śli­wi!
Za chwi­lę usią­dzie­cie w szkol­nych, stę­sk­nio­nych za Wami, ław­kach, żeby zło­żyć egza­min matu­ral­ny.

Powo­dze­nia!
Dzię­ku­ję Rodzi­com i Wycho­waw­com.
Do zoba­cze­nia!

Bar­ba­ra Baluk
Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Technicznych

Dro­dzy Abiturienci!

Ten wyjąt­ko­wy dzień, dzień poże­gna­nia ze szko­łą jest jak­że inny niż zwy­kle. Nie odbę­dzie się uro­czy­sty apel poże­gnal­ny, wycho­waw­cy nie wrę­czą świa­dectw. W tej histo­rycz­nej chwi­li w imie­niu Rady Rodzi­ców chcia­ła­bym podzię­ko­wać Dyrek­cji oraz Waszym nauczy­cie­lom i wycho­waw­com za wszyst­ko, co Wam zaofe­ro­wa­li w prze­cią­gu tych kil­ku lat spę­dzo­nych w szko­le. Ukłon kie­ru­ję rów­nież w stro­nę pra­cow­ni­ków nie­pe­da­go­gicz­nych. To wła­śnie dziś koń­czy się naj­pięk­niej­szy etap Wasze­go życia. Nie­za­leż­nie od tego, co o nim teraz myśli­cie, będzie­cie do nie­go wra­cać myśla­mi przez całe doro­słe życie. Nie raz z roz­rzew­nie­niem pomy­śli­cie – żeby tak moż­na prze­żyć jesz­cze raz, żeby choć na chwi­lę wró­cić w mło­dzień­czy, bez­tro­ski świat, pełen recept, któ­re moż­na było reali­zo­wać zupeł­nie dowol­nie i zupeł­nie za dar­mo. Kocha­ni, przed Wami trud­ne wybo­ry – miej­sca zamiesz­ka­nia: z rodzi­ca­mi, czy osob­no, uczel­ni, kie­run­ku stu­diów, a potem tak­że part­ne­ra życio­we­go. Życzę Wam doj­rza­łych i odpo­wie­dzial­nych wybo­rów. Pamię­taj­cie, doj­rza­łość wyma­ga odpo­wie­dzial­no­ści. Życzę, aby zarów­no matu­ra jak i rekru­ta­cja na stu­dia zakoń­czy­ły się suk­ce­sem. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, aby być dobrym i przy­zwo­itym czło­wie­kiem. Przed Wami wie­le dróg, co w świat pro­wa­dzą. Mam nadzie­ję, że każ­dy z Was odnaj­dzie w sobie chęć robie­nia rze­czy pięk­nych i waż­nych. Życzę Wam uśmie­chów losu, byście mogli z tysią­ca dróg wybrać tę jed­ną?
 
Bor­kow­ska-Sto­pa Rena­ta
Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców ZST Chełm

Ucznio­wie wyróż­nie­ni tytu­łem „Naj­lep­sze­go Absol­wen­ta Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie” w roku szkol­nym 2020/2021

Nauka to podróż, któ­rą odby­wa­my przez całe życie, nie­ustan­nie odkry­wa­jąc nowe cele”.
J. Sto­vall

Z dumą pre­zen­tu­je­my uczniów, któ­rzy zosta­li wyróż­nie­ni przez Radę Peda­go­gicz­ną ZST tytu­łem Naj­lep­sze­go Absol­wen­ta za wybit­ne osią­gnię­cia w nauce oraz aktyw­ność na rzecz szko­ły i śro­do­wi­ska lokal­ne­go:
1. Domi­ni­ka Bła­ziak – absol­went­ka kla­sy 4g
2. Bar­tosz Kaniew­ski – absol­went kla­sy 4im
3. Rafał Sere­dow­ski – absol­went kla­sy 4i
4. Patryk Wyga­dań­czuk – absol­went kla­sy 4im
Celem wybo­ru „Naj­lep­sze­go Absol­wen­ta Tech­ni­kum nr 2 przy Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie” jest pro­mo­wa­nie postaw uczniów, osią­ga­ją­cych naj­wyż­sze wyni­ki w nauce, spo­rcie, aktyw­no­ści spo­łecz­nej oraz innej dzia­łal­no­ści w cią­gu całe­go cyklu naucza­nia.
Wyróż­nie­ni absol­wen­ci, dla swo­ich młod­szych kole­gów mogą być wzo­rem pod wzglę­dem god­ne­go i kul­tu­ral­ne­go zacho­wa­nia, odpo­wie­dzial­no­ści, huma­ni­ta­ry­zmu, tole­ran­cji, sza­cun­ku dla innych i pięk­nej ludz­kiej życz­li­wo­ści.
Decy­zją Dyrek­to­ra szko­ły i Rady Rodzi­ców uho­no­ro­wa­ni tytu­łem naj­lep­sze­go absol­wen­ta otrzy­ma­ją gra­ty­fi­ka­cję finan­so­wą oraz pamiąt­ko­wą przy­pin­kę.
 
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów w życiu edu­ka­cyj­no-zawo­do­wym i oso­bi­stym.
 
Dyrek­cja, Rada Peda­go­gicz­na
i Samo­rząd Uczniow­ski
Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

Sza­now­ni Pań­stwo, Dyrek­cjo, Dro­dzy Wycho­waw­cy, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi, Kole­żan­ki i Koledzy.

Każ­de marze­nie dane jest nam wraz z mocą potrzeb­ną do jego speł­nie­nia
Richard Bach

Marzy­li­śmy by dostać się do tej szko­ły, by zostać jej absol­wen­ta­mi i teraz, w tym miej­scu, z ogrom­ną satys­fak­cją może­my potwier­dzić speł­nie­nie naszych marzeń.
Czte­ry lata minę­ły szyb­ciej, niż się tego spo­dzie­wa­li­śmy. Życz­li­wość, przy­ja­zna atmos­fe­ra budzi­ła w nas opty­mizm i prze­ko­na­nie o słusz­nym wybo­rze kie­run­ku kształ­ce­nia. Odno­si­li­śmy suk­ce­sy w codzien­nych zma­ga­niach z naszy­mi oba­wa­mi, cza­sa­mi nawet znie­chę­ce­niem, bra­kiem wia­ry w sie­bie, żeby dotrzeć do tego miej­sca i z dumą przy­jąć świa­dec­twa.
Sza­now­na Dyrek­cjo, Sza­cow­ne Gro­no Peda­go­gicz­ne dzię­ku­je­my za trud kształ­ce­nia i wycho­wa­nia, za prze­ka­zy­wa­nie war­to­ści, za sta­ra­nia, cier­pli­wość, a przede wszyst­kim za wyro­zu­mia­łość. Dzię­ku­je­my za prze­ka­za­ne umie­jęt­no­ści i wie­dzę, potrzeb­ne do roz­po­czę­cia pra­cy zawo­do­wej czy kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach wyż­szych. Chce­my wyra­zić sło­wa uzna­nia dla wszyst­kich tych, któ­rzy przy­czy­ni­li się do nasze­go suk­ce­su edu­ka­cyj­ne­go. Bar­dzo dzię­ku­je­my pani Elż­bie­cie Lip­skiej, naszej men­tor­ce, któ­ra wska­za­ła nam dro­gę do dwu­krot­ne­go uzy­ska­nia tytu­łów fina­li­sty w Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Wyna­laz­czo­ści i Pro­jek­tów Racjo­na­li­za­tor­skich, dzię­ki cze­mu w głów­nej mie­rze otrzy­ma­li­śmy sty­pen­dia.
Wycho­waw­com dzię­ku­je­my za wspar­cie, wpa­ja­nie zasad dobre­go wycho­wa­nia a przede wszyst­kim za mobi­li­za­cję do nauki. Jeste­śmy wdzięcz­ni nauczy­cie­lom, któ­rzy dokła­da­li wszel­kich sta­rań, aby przy­go­to­wać nas do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu matu­ral­ne­go.
W imie­niu wszyst­kich absol­wen­tek i absol­wen­tów dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy zawsze znaj­do­wa­li dla nas czas i pro­wa­dzi­li nas ku doro­sło­ści. Pani kie­row­nik i wycho­waw­com Inter­na­tu za tro­skli­wą opie­kę. Pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsłu­gi za codzien­ną dba­łość o szko­łę i wspie­ra­ją­cy uśmiech. 
ZST to nie tyko szko­ła wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Dla nas to rów­nież szko­ła życia, któ­ra kształ­to­wa­ła wzor­ce, mobi­li­zo­wa­ła do się­ga­nia po ogól­no­pol­skie lau­ry, była dru­gim domem. Będzie­my mile wspo­mi­nać pozna­nych tu ludzi, szkol­ne przy­jaź­nie, czas spę­dza­ny na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych, roz­wi­ja­ją­cych nasze pasje zwią­za­ne ze strze­lec­twem i spor­tem.
Życzy­my Pań­stwu kolej­nych owoc­nych lat pra­cy, suk­ce­sów w życiu zawo­do­wym i pry­wat­nym. Zabie­ra­my ze sobą bagaż dobrych doświad­czeń oraz nie­za­po­mnia­nych wspo­mnień i zapew­nia­my, że czę­sto będzie­my powra­cać pamię­cią do chwil spę­dzo­nych w murach Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie.

Bar­tosz Kaniew­ski
Patryk Wyga­dań­czuk
ucznio­wie wyróż­nie­ni tytu­łem Naj­lep­sze­go Absol­wen­ta Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie

List Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświaty

W uro­czy­sto­ści udział wzię­li nastę­pu­ją­cy uczniowie:

  • Jakub Cie­siel­ski
  • Zuzan­na Izert
  • Arka­diusz Kryszczuk
  • Prze­my­sław Prucnal