Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

czer­wiec 2020r.

„Naj­wspa­nial­szym bagażem,

któ­ry moż­na przy­wieźć z wakacji,

to ten pełen nie­sa­mo­wi­tych wspomnień…”

- autor nieznany –

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Wycho­waw­cy, Nauczy­cie­le, Rodzice

Upły­nął kolej­ny rok szkol­ny, jak­że odmien­ny od pozo­sta­łych. Nie sły­chać dzi­siaj na naszych szkol­nych kory­ta­rzach uczniow­skie­go gwa­ru, ani entu­zja­zmu będą­ce­go wyra­zem zado­wo­le­nia z licz­nych suk­ce­sów młodzieży.

Nie sły­chać dźwię­ków rado­ści na myśl o nad­cho­dzą­cych waka­cjach i tych, wyni­ka­ją­cych ze wspo­mnień, któ­ry­mi zazwy­czaj się dzie­li­my, przy­wo­łu­jąc minio­ne wyjąt­ko­we chwile.

Epi­de­mia Covid-19 spo­wo­do­wa­ła, że nie tyl­ko musi­my roz­stać się w spe­cy­ficz­nych oko­licz­no­ściach, ale tak­że musie­li­śmy spro­stać wyzwa­niom, jakie z tego fak­tu wynikały.

Dzię­ku­ję ser­decz­nie Rodzi­com, Uczniom, Nauczy­cie­lom, Pra­cow­ni­kom nie­pe­da­go­gicz­nym za to, że wspól­nie poko­na­li­śmy trud­no­ści wyni­ka­ją­ce z koniecz­no­ści zmia­ny spo­so­bu naucza­nia oraz zacho­wa­nia pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na co dzień oraz w cza­sie egzaminów.

Dzię­ku­ję wszyst­kim za cier­pli­wość, wytrwa­łość i wyro­zu­mia­łość w tym szcze­gól­nym czasie.

Dzię­ku­ję za otwar­tą posta­wę i szcze­rość, ponie­waż dzię­ki nim może­my wza­jem­nie uczyć się od sie­bie, dosko­na­ląc swo­je umie­jęt­no­ści, zdo­by­wać wie­dzę, a co naj­istot­niej­sze kształ­to­wać charaktery.

Dzię­ku­ję przede wszyst­kim Wam, dro­ga mło­dzie­ży, za odpo­wie­dzial­ną posta­wę, zdy­scy­pli­no­wa­nie, zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces komu­ni­ka­cji i nauczania.

Dzię­ku­ję za sys­te­ma­tycz­ność, pra­co­wi­tość i samo­dy­scy­pli­nę, bez któ­rych na pew­no trud­no było­by osią­gnąć suk­ces, a prze­cież wśród Was jest wie­lu, któ­rzy uzy­ska­li pro­mo­cję z wyróżnieniem.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję wszyst­kim wyso­kich wyni­ków naucza­nia, pro­mo­cji do następ­nej kla­sy, suk­ce­sów osią­ga­nych na kon­kur­sach i olim­pia­dach, zawo­dach spor­to­wych i innych podej­mo­wa­nych przez Was for­mach aktywności.

Zwra­cam się rów­nież do Was z proś­bą, aby­ście w trak­cie waka­cji dba­li o bez­pie­czeń­stwo swo­je i innych, pamię­ta­li o pro­ce­du­rach bez­pie­czeń­stwa, sto­so­wa­li się do zale­ceń GIS.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Wycho­waw­cy, Nauczy­cie­le, Rodzice…

Życzę wszyst­kim, aby bagaż doświad­czeń, któ­ry moż­na przy­wieźć z waka­cji, był pełen reflek­sji i nie­sa­mo­wi­tych wspo­mnień…”, któ­ry­mi, mam nadzie­ję, będzie­my dzie­lić się we wrze­śniu już w murach naszej szkoły.

A teraz poże­gna­ją Was Kole­żan­ki i Kole­dzy repre­zen­tu­ją­cy Samo­rząd Uczniow­ski: Kin­ga Manaj kl.3G, Julia Przy­byl­ska kl.2GI oraz Mate­usz Łagow­ski kl.3I a przy­go­to­wa­na pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na przy­wo­ła wspo­mnie­nia. Dzię­ku­ję za sys­te­ma­tycz­ną współ­pra­cę i do zoba­cze­nia 1 września.

Dyrek­tor ZST

Bar­ba­ra Baluk

I cóż powie­cie na to, że już się zbli­ża lato?

Jan Brzechwa

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy!

U pro­gu lata, w wyjąt­ko­wy spo­sób, świę­tu­je­my zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020. Roku, któ­ry na pew­no wzbo­ga­cił nasze wspo­mnie­nia o nie­spo­ty­ka­ne do tej pory doświad­cze­nia, któ­ry wzbu­dził tęsk­no­tę do zwy­kłej szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści, wycze­ki­wa­ne­go dzwon­ka i rado­snych przerw. Uka­zał, jak jeste­śmy dla sie­bie waż­ni – My Ucznio­wie, Nasi Rodzi­ce i Opie­ku­no­wie, Dyrek­cja, Gro­no Peda­go­gicz­ne, Pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­cji i Obsługi. 

Dzi­siaj w nie­ty­po­wy spo­sób pra­gnie­my podzię­ko­wać Wycho­waw­com, Nauczy­cie­lom, Dyrek­cji i wszyst­kim Pra­cow­ni­kom szko­ły za cier­pli­wość i wyro­zu­mia­łość, życz­li­wość i moty­wa­cję, uśmiech i wia­rę, że poko­na­my wszyst­kie trud­no­ści. Dzię­ku­je­my Naszym Rodzi­com i Opie­ku­nom, bo bez ich pomo­cy i wspar­cia o wie­le trud­niej było­by nam wie­rzyć w sie­bie i osią­gać sukcesy.

Zanim roz­pocz­nie­my wspa­nia­ły czas waka­cji, chcie­li­by­śmy pogra­tu­lo­wać wszyst­kim, któ­rzy uzy­ska­li wyso­kie wyni­ki w nauce, się­gnę­li po lau­ry w zma­ga­niach kon­kur­so­wych, olim­pij­skich czy spor­to­wych. Każ­de­mu podzię­ko­wać za wkład pra­cy i suk­ce­sy na mia­rę swych moż­li­wo­ści a tym, któ­rzy jesz­cze podej­mą wyzwa­nia pod­czas let­nich egza­mi­nów życzyć powodzenia.

W imie­niu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST, życzy­my sło­necz­nych, bez­tro­skich, bez­piecz­nych i nie­za­po­mnia­nych waka­cji. Niech ten czas spra­wi, że wró­ci­my peł­ni nowych sił i ener­gii do dal­szej pra­cy i nauki.

Powróć­my jesz­cze raz do szkol­nych wspo­mnień oglą­da­jąc przy­go­to­wa­ną przez nas prezentację.

Do zoba­cze­nia!

Samo­rząd Uczniow­ski ZST