Wybo­ry Samo­rzą­du Uczniowskiego

Wybo­ry Samo­rzą­du Uczniowskiego

25 wrze­śnia 2022r.

Zmie­niaj szkol­ną rze­czy­wi­stość, chodź na wybory!

Weź udział w wybo­rach Samo­rzą­du Uczniow­skie­go.
Wybierz swo­ich repre­zen­tan­tów.
Twój głos jest dla nas waż­ny!
Podej­mij wyzwa­nie i miej odwa­gę zmie­niać szkol­ny świat.
 
Poznaj pro­gra­my kan­dy­da­tek ubie­ga­ją­cych się o funk­cję prze­wod­ni­czą­cej oraz zastęp­cy prze­wod­ni­czą­cej SU:

KINGA DOROSZ, KLASA 3G

Jestem uczen­ni­cą kla­sy 3G. Inte­re­su­ję się sztu­ką w każ­dym tego sło­wa zna­cze­niu – od prac malar­skich, przez foto­gra­fię, kine­ma­to­gra­fię do archi­tek­tu­ry i nowo­cze­snych form arty­stycz­nych takich jak gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa.
Jestem oso­bą kre­atyw­ną, otwar­tą zarów­no na nowe wyzwa­nia jak i róż­no­rod­ne pomy­sły, przede wszyst­kim uwiel­biam pra­cę z ludź­mi. Uwa­żam, że są to cechy bar­dzo potrzeb­ne kan­dy­dat­ce na prze­wod­ni­czą­cą samo­rzą­du.

W naszej szko­le pla­nu­ję:
• polep­szyć współ­pra­cę samo­rzą­dów kla­so­wych z samo­rzą­dem szkol­nym;
 • roz­wi­nąć social media szko­ły, np. ucznio­wie dzię­ki gło­so­wa­niu na insta­sto­ries będą decy­do­wać o pio­sen­kach pusz­cza­nych w radio­węź­le;
 • reali­zo­wać Wasze pomy­sły, któ­re będzie­cie mogli przed­sta­wiać na spo­tka­niach samo­rzą­du z ucznia­mi;
• pomóc w zre­ali­zo­wa­niu wyciecz­ki szkol­nej każ­dej kla­sie pod­czas całej edukacji.

ZUZANNA NASTAJ, KLASA 3EMT

Jestem uczen­ni­cą kla­sy 3EMt. Bar­dzo lubię grać w gry kom­pu­te­ro­we oraz słu­chać muzy­ki, Uwiel­biam zacho­dy słoń­ca oraz desz­czo­wą pogo­dę. Jestem oso­bą odpo­wie­dzial­ną, cier­pli­wą i pomy­sło­wą.
Potra­fię słu­chać dru­gie­go czło­wie­ka, dla­te­go chcia­ła­bym móc posłu­chać rów­nież Was i zostać prze­wod­ni­czą­cą Samo­rzą­du Uczniow­skie­go naszej szko­ły.

Moje cele:
• zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia uczniów w wyda­rze­nia szkol­ne oraz w wolon­ta­riat;
• zwięk­sze­nie ilo­ści dni tema­tycz­nych;
• odpo­wia­da­nie na Wasze potrze­by i reali­zo­wa­nie Waszych pomysłów.

Pamię­taj, aby w dniach 28 – 29 wrze­śnia 2022 roku oddać swój głos na jed­ną kan­dy­da­tu­rę poprzez posta­wie­nie zna­ku X na kar­cie wybor­czej przy wybra­nym nazwi­sku.
Kan­dy­dat­kom życzy­my powo­dze­nia!
 
Samo­rząd Uczniow­ski ZST