Wyciecz­ka do Ołomuńca

Wyciecz­ka do Ołomuńca

Wschod­nia Agen­cja Roz­wo­ju Sp. z o.o., któ­ra jest koor­dy­na­to­rem Wschod­nie­go Kla­stra ICT ufun­do­wa­ła lau­re­atom ubie­gło­rocz­nej edy­cji Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mecha­ni­ce, Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Infor­ma­ty­ce i Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści trzy­dnio­wą wyciecz­kę do Oło­muń­ca – mia­sta w Repu­bli­ce Czeskiej.

W wyciecz­ce uczest­ni­czy­li: Miko­łaj Soja uczeń kla­sy 4 I LO w Cheł­mie oraz nasi kole­dzy: Karol Gałan z kla­sy 4IP, Karol Sło­miń­ski z kla­sy 5MMt, Rado­sław Świ­der­ski z kla­sy 5I. Prze­wod­ni­kiem po naj­cie­kaw­szych miej­scach i orga­ni­za­to­rem wyciecz­ki był Pan Leszek Cza­pla- Pre­zes Chełm­skiej Izby Gospo­dar­czej. Ucznio­wie mie­li oka­zie zwie­dzić naj­bar­dziej kom­plet­ną wysta­wę samo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych zna­nych pod mar­ką TATRA znaj­du­ją­cą się w Kopri­vni­ce, Muzeum Tech­ni­ki w Brnie gdzie obec­nie jest okre­so­wa wysta­wa „Nie ma takiej TESLI jak Tesla” zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 80 rocz­ni­cy śmier­ci wybit­ne­go fizy­ka i wizjo­ne­ra Niko­li Tesli. Wyciecz­ka była też oka­zją do pozna­nia naj­pięk­niej­szych zakąt­ków tury­stycz­nych Moraw jak: Oło­muń­ca-szó­ste­go co do wiel­ko­ści mia­sta w Repu­bli­ce Cze­skiej, będą­ce­go sie­dzi­bą sta­re­go uni­wer­sy­te­tu, arcy­bi­skup­stwa, fil­har­mo­nii, wie­lu muze­ów, teatrów, inte­re­su­ją­cych imprez i festi­wa­li. Śre­dnio­wiecz­ne­go zam­ku Bouzov, sta­no­wią­ce­go plan wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych fil­mów: „Mło­de­go India­na Jones” czy „Trzej musz­kie­te­ro­wie”. Pły­wa­li rów­nież łodzia­mi po pięk­nej Jaski­ni Pun­ke­vni oraz wje­cha­li kolej­ką lino­wą na szczyt prze­pa­ści „Maco­cha”. Zachę­ca­my wszyst­kich uczniów naszej szko­ły do aktyw­ne­go udzia­ły w olim­pia­dach orga­ni­zo­wa­nych przez Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, gdyż lau­re­aci i fina­li­ści eli­mi­na­cji cen­tral­nych są zwol­nie­ni z czę­ści pisem­nej egza­mi­nu zawo­do­we­go oraz mają wstęp na wie­le uczel­ni tech­nicz­nych w Polsce.