Wyciecz­ka Kra­ków – Zako­pa­ne – Energylandia

Wyciecz­ka Kra­ków – Zako­pa­ne – Energylandia

Podró­żo­wać to żyć.”

Hans Chri­stian Andersen.

W dniach 4 – 6 paź­dzier­ni­ka 2023 roku ucznio­wie klas: 4IP, 4G oraz 3PG wraz z opie­ku­na­mi uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce, któ­rej celem było pozna­wa­nie kra­ju, jego śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, tra­dy­cji, zabyt­ków kul­tu­ry i histo­rii, upo­wszech­nia­nie form aktyw­ne­go wypo­czyn­ku oraz inte­gra­cja młodzieży.

Pierw­szy dzień wyciecz­ki ucznio­wie spę­dzi­li w zabyt­ko­wym Kra­ko­wie. Prze­mie­rza­jąc wąskie ulicz­ki mia­sta, pozna­li jego cie­ka­wą histo­rię. Dzię­ki pani prze­wod­nik pogłę­bi­li wie­dzę na temat Pomni­ka Grun­waldz­kie­go, Bar­ba­ka­nu, Bra­my Flo­riań­skiej, ul. Flo­riań­skiej, Ryn­ku Kra­kow­skie­go, czy Wzgó­rza Wawel­skie­go. Na koniec pie­szej wędrów­ki mogli zro­bić sobie pamiąt­ko­we zdję­cie przy zie­ją­cym ogniem pomni­ku Smo­ka Wawelskiego.

Kolej­ny dzień był praw­dzi­wym spraw­dzia­nem umie­jęt­no­ści fizycz­nych naszych uczniów, ponie­waż pod opie­ką prze­wod­ni­ka gór­skie­go wspię­li się na Sar­nią Ska­łę w Zako­pa­nem, sły­ną­cą z pięk­nej pano­ra­my Pod­ha­la oraz wspa­nia­łe­go wido­ku na pół­noc­ne ścia­ny Giewontu.

Ostat­ni dzień wyciecz­ki dostar­czył jesz­cze więk­szej ilo­ści wra­żeń, gdyż ucznio­wie uda­li się do naj­więk­sze­go w Pol­sce par­ku roz­ryw­ki Ener­gy­lan­dia w Zato­rze, gdzie więk­szość wol­ne­go cza­su spę­dzi­li w stre­fie eks­tre­mal­nej, korzy­sta­jąc z rol­ler coaste­rów Hype­rion, Zadra czy Mayan.

Wyjazd dostar­czył wszyst­kim uczest­ni­kom nie­za­po­mnia­nych emo­cji, a tak­że wzbogacił
o cen­ne doświad­cze­nia i wiedzę.