Wyni­ki ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su wie­dzy z języ­ka angiel­skie­go „High Flier”

Wyni­ki ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su wie­dzy z języ­ka angiel­skie­go „High Flier”

luty 2023r.

Tell me and I for­get. Teach me and I remem­ber. Invo­lve me and I learn
Ben­ja­min Franklin

9 grud­nia 2022r. w ramach pro­gra­mu „Łowi­my Talen­ty” mło­dzież ZST wzię­ła udział w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie wie­dzy z języ­ka angiel­skie­go „High Flier”, któ­re­go celem jest pro­mo­cja talen­tów, inte­gra­cja zdol­nej mło­dzie­ży oraz roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań huma­ni­stycz­nych poprzez inte­lek­tu­al­ne i twór­cze współ­za­wod­nic­two. Cele tego kon­kur­su to dia­gno­zo­wa­nie poten­cja­łu uczniów, pro­mo­wa­nie ich osią­gnięć oraz roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i kom­pe­ten­cji oso­bi­stych. Pro­gram „Łowi­my Talen­ty” wspo­ma­ga kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści samo­dziel­ne­go myśle­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, auto­mo­ty­wa­cji i odpor­no­ści psy­chicz­nej. Zwięk­sza poczu­cie pew­no­ści sie­bie i wia­ry we wła­sne siły dzię­ki moż­li­wo­ści porów­na­nia swo­jej wie­dzy i umie­jęt­no­ści w ska­li ogól­no­pol­skiej. Moty­wu­je do podej­mo­wa­nia nowych wyzwań.

W zimo­wej edy­cji kon­kur­su wzię­ło udział 6139 uczniów z całej Pol­ski, w tym 390 z woje­wódz­twa lubel­skie­go, a wśród nich 48 uczniów naszej szko­ły. Uczest­ni­cy zma­ga­li się z zada­nia­mi kon­kur­so­wy­mi spraw­dza­ją­cy­mi poziom wie­dzy z zakre­su lek­sy­ki oraz gra­ma­ty­ki języ­ka angiel­skie­go, a uzy­ska­ne przez nich wyso­kie wyni­ki świad­czą o bar­dzo dobrych kom­pe­ten­cjach lin­gwi­stycz­nych.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki kon­kur­su:

1) Ucznio­wie klas pierw­szych – udział wzię­ło 1470 uczniów w kra­ju:

MICHELLE LEWCZUK, kla­sa 1Gb, 1 miej­sce w woje­wódz­twie, 12 miej­sce w kra­ju

WIKTOR MALINOWSKI, kla­sa 1P, 2 miej­sce w woje­wódz­twie, 29 miej­sce w kra­ju

PAWEŁ RUTKOWSKI, kla­sa 1P, 4 miej­sce w woje­wódz­twie, 100 miej­sce w kra­ju

RADOSŁAW SUGIER, kla­sa 1P, 19 miej­sce w woje­wódz­twie, 343 miej­sce w kra­ju
ŁUKASZ RÓŻAŃSKI, kla­sa 1M , 19 miej­sce w woje­wódz­twie, 343 miej­sce w kra­ju
PATRYCJA LISOWSKA, kla­sa 1Ga, 19 miej­sce w woje­wódz­twie, 343 miej­sce w kra­ju.
 
2) Ucznio­wie klas dru­gich – udział wzię­ło 997 uczniów w kra­ju

KAROLINA HANC, kla­sa 2PG, 1 miej­sce w woje­wódz­twie, 29 miej­sce w kra­ju

JUSTYNA NOWAKOWSKA, kla­sa 2PG, 8 miej­sce w woje­wódz­twie, 259 miej­sce w kra­ju

PATRYCJA CZUPRYN, kla­sa 2PG, 9 miej­sce w woje­wódz­twie, 297 miej­sce w kra­ju

JAKUB TARNOWSKI, kla­sa 2MtI, 14 miej­sce w woje­wódz­twie, 426 miej­sce w kra­ju
JAN PERESTAJ, kla­sa 2MtI, 15 miej­sce w woje­wódz­twie, 423 miej­sce w kra­ju
JAKUB WULCZYŃSKI, kla­sa 2MtI, 16 miej­sce w woje­wódz­twie, 493 miej­sce w kra­ju.
 
3) Ucznio­wie klas trze­cich oraz czwar­tych – udział wzię­ło 1433 uczniów w kra­ju

KACPER JACHYMCZAK, kla­sa 3IP, 6 miej­sce w woje­wódz­twie, 178 miej­sce w kra­ju

WOJCIECH OLECH, kla­sa 3IP, 10 miej­sce w woje­wódz­twie, 411 miej­sce w kra­ju

ERYK DOROSZ, kla­sa 3IP, 12 miej­sce w woje­wódz­twie, 425 miej­sce w kra­ju
MIKOŁAJ KRZYWICKI, kla­sa 3IP, 14 miej­sce w woje­wódz­twie, 460 miej­sce w kra­ju
MACIEJ ŻYCKI, kla­sa 4KP, 16 miej­sce w woje­wódz­twie, 518 miej­sce w kra­ju.
 
Dyrek­cja Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych oraz nauczy­cie­le języ­ka angiel­skie­go dzię­ku­ją wszyst­kim uczniom za udział w kon­kur­sie oraz gra­tu­lu­ją uzy­ska­nia wyso­kich wyni­ków 😊.

Życzy­my dal­szych, wspa­nia­łych osią­gnięć w kolej­nych konkursach.