X Woje­wódz­ki Kon­kurs Gra­ma­tycz­ny Języ­ka Rosyj­skie­go ”Sprawdź siebie”

X Woje­wódz­ki Kon­kurs Gra­ma­tycz­ny Języ­ka Rosyj­skie­go ”Sprawdź siebie”

W dniu 9 kwiet­nia 2024r. uczen­ni­ce naszej szko­ły: Vasy­li­sa Hyba, Anna Skhu­mat i Wik­to­ria Borej­ko wzię­ły udział w X Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Gra­ma­tycz­nym Języ­ka Rosyj­skie­go” Sprawdź sie­bie”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Neo­fi­lo­lo­gii PANS w Cheł­mie. Bar­dzo cie­szy fakt, że na podium sta­nę­ła Vasy­li­sa Hyba, z kla­sy 2 GA, któ­ra zaję­ła II miejsce.

Lau­re­at­ce kon­kur­su ser­decz­nie gratulujemy!