XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr

14 listo­pa­da 2023 roku o godzi­nie 12 odbył się XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr.
Ucznio­wie, któ­rzy wzię­li udział w kon­kur­sie to:
Kla­sa 4IP:
– Rafał Boleslawski
– Miko­łaj Drozd
– Karol Gałan
– Bartosz.Kaczorowski
– PiotrKapeluszny
– Piotr Kapeluszny
– Miko­łaj Koziej
– Woj­ciech Olech
KLASA 3PG
– Paweł Zielaskowski

Głów­nym celem kon­kur­su jest roz­wój i kształ­to­wa­nie myśle­nia algo­ryt­micz­ne­go i kom­pu­ta­cyj­ne­go oraz popu­la­ry­za­cja posłu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­ną i komu­ni­ka­cyj­ną wśród wszyst­kich uczniów na wszyst­kich eta­pach edukacyjnych.
Posłu­gi­wa­nie się tech­no­lo­gią nie­sie w sobie wie­le waż­nych aspek­tów poznaw­czych, spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych. W kon­kur­sie moc­no akcen­to­wa­ne były ele­men­ty mię­dzy­kul­tu­ro­we i europejskie.
Opie­kun: Moni­ka Gorczyca