XX Regio­nal­ny Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny “Dzień Bez­piecz­ne­go Kom­pu­te­ra” w Lublinie

XX Regio­nal­ny Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny “Dzień Bez­piecz­ne­go Kom­pu­te­ra” w Lublinie

Ucznio­wie Karol Gałan z kla­sy 4IP, Oli­wier Czyr­ka i Rafał Kule­sza z kla­sy 2I repre­zen­to­wa­li Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w XX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Infor­ma­tycz­nym “Dzień Bez­piecz­ne­go Kom­pu­te­ra” w Lubli­nie. Kon­kurs odbył się 16 lute­go 2024 roku gdzie uczest­ni­czy­ło 137 lau­re­atów z 47 szkół z Lubli­na i woj. lubel­skie­go. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su był Zespół Szkół Ener­ge­tycz­nych im. prof. Kazi­mie­rza Drew­now­skie­go w Lubli­nie we współ­pra­cy z Lubel­skim Samo­rzą­do­wym Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li. Kon­kurs został obję­ty hono­ro­wym patro­na­tem Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty, Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go, Fun­da­cji VCC.

Uczest­ni­cy przed­się­wzię­cia wysłu­cha­li wykła­dów tema­tycz­nych mie­dzy innymi:
o Zagro­że­nia w sieci,
o Prze­stęp­czość inter­ne­to­wa, odpo­wie­dzial­ność karna,
o Sztucz­na inte­li­gen­cja, a real­na rzeczywistość.

Uczeń Karol Gałan z kla­sy 4IP zdo­był II miej­sce nato­miast Rafał Kule­sza z kla­sy 2I otrzy­mał III miej­sce w regio­nal­nym eta­pie konkursu.
Lau­re­aci otrzy­ma­li dyplo­my, vouche­ry na egza­mi­ny cer­ty­fi­ku­ją­ce ECDL Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go, drob­ny sprzęt elektroniczny.
Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pakie­ty infor­ma­cyj­ne z zakre­su bez­pie­czeń­stwa inter­ne­to­we­go przy­go­to­wa­ne przez Oddział Szkol­no-Pro­fi­lak­tycz­ny Stra­ży Miej­skiej Mia­sta Lublin.
Opie­kun: Moni­ka Gorczyca.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się pod linkiem:
https://zsen.lublin.eu/xx-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego-komputera‑3/