XXI Powia­to­wy Kon­kurs „Józef Pił­sud­ski – czło­wiek czy­nu legendy”

XXI Powia­to­wy Kon­kurs „Józef Pił­sud­ski – czło­wiek czy­nu legendy”

15 mar­ca 2024r. w ZSCKR w Okszo­wie odbył się kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych z zakre­su wie­dzy o Józe­fie Piłsudskim.

Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 36 uczen­nic i uczniów z 6‑ciu szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz 7‑miu szkół pod­sta­wo­wych z tere­nu Cheł­ma i powia­tu chełm­skie­go. Zada­niem uczest­ni­ków było roz­wią­za­nie 25 zadań (zamknię­tych i otwartych).

W kate­go­rii szkół ponad­pod­sta­wo­wych indy­wi­du­al­nie:

III miej­sce zajął Adrian Regu­ła z kla­sy pierw­szej tech­ni­kum informatycznego.

Pierw­sze miej­sce zaję­ła uczen­ni­ca ZSCKR w Okszo­wie a dru­gie uczeń ZSE­iM w Chełmie.

W kate­go­rii szkół ponad­pod­sta­wo­wych dru­ży­no­wo ucznio­wie ZST:

Adrian Regu­ła i Jakub Tosiek z kla­sy 1I oraz Rado­sław Świ­der­ski z kla­sy 5I zaję­li III miejsce.

Na podium zna­la­zły się tak­że ZSCKR im. J. Pił­sud­skie­go w Okszo­wie (I miej­sce) oraz ILO im. S. Czar­niec­kie­go w Cheł­mie (II miejsce)

Lau­re­aci kon­kur­su otrzy­ma­li dyplo­my i nagro­dy z rąk Dyrek­tor ZSCKR w Okszo­wie p. Edy­ty Szym­czuk, a każ­dy uczest­nik i opie­kun dyplo­my oraz upominki.

Po powro­cie do szko­ły mło­dzież prze­ka­za­ła na ręce Dyrek­cji puchar i dyplom za zaję­cie przez ZST III miej­sca drużynowo.

Ucznio­wie przy­go­to­wy­wa­li się do kon­kur­su pod kie­run­kiem pani Bar­ba­ry Kossak

Ser­decz­nie gratulujemy.