Z tech­ni­ką w przyszłość

Z tech­ni­ką w przyszłość

Pro­jekt – Z tech­ni­ką w przyszłość

reali­zo­wa­ny jest przez Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie im. Gene­ra­ła Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko (PW) w part­ner­stwie z TAWA Tau­ro­giń­ski Wal­de­mar ℗ na pod­sta­wie umo­wy z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Lubelskiego.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w okre­sie od 01 wrze­śnia 2017 roku do 31 sierp­nia 2020 roku.

W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne są zajęcia:

 1. Zaję­cia pod­no­szą­ce kom­pe­ten­cje zawo­do­we dla: 
  • 24 Uczniów/Uczennic kie­run­ku: Tech­nik elek­tryk : Teo­ria obwo­dów elektrycznych;
  • 15 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik mecha­nik: Zasto­so­wa­nie pro­gra­mu CAD/CAM;
  • 36 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych: Diagno­sty­ka sil­ni­ka spa­li­no­we­go z wykry­wa­niem uszko­dzeń i loka­li­za­cją uste­rek;
  • 18 Uczniów/Uczennic kie­run­ku: tech­nik elek­tro­nik: Pro­gra­mo­wa­nie mikro­pro­ce­so­rów serii AVR,
  • 30 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik mecha­tro­nik: Wizu­ali­za­cja pro­ce­sów produkcyjnych;
  • 36 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych: Pro­fe­sjo­nal­ne pro­jek­ty gra­ficz­ne;
  • 45 Uczniów/ Uczen­nic kie­run­ku tech­nik infor­ma­tyk: Two­rze­nie apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobilne;
  • 36 Uczniów kie­run­ków: mecha­nik i elek­tro­me­cha­nik: Dia­gno­za elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych ukła­dów pojazdów;
  • 240 Uczniów/Uczennic zakwa­li­fi­ko­wa­nych do udzia­łu w pro­jek­cie Warsz­ta­ty mobil­no­ści zawo­do­wej (zaję­cia grupowe);

 1. Zaję­cia pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we (kur­sy) dla: 
  • 30 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik mecha­tro­nik: Pod­sta­wy hydrauliki;
  • 42 Uczniów/Uczennic kie­run­ków: tech­nik elek­tryk, tech­nik elek­tro­nik: Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń i insta­la­cji do 1 kV;
  • 51 Uczniów/Uczennic kie­run­ków: tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych: Spa­wa­nie meto­dą MAG;
  • 45 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik infor­ma­tyk: Zarzą­dza­nie route­rem Cisco; 
  • 36 Uczniów/Uczennic kie­run­ku tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych: Kurs foto­gra­ficz­ny;
  • 36 Uczniów/Uczennic kie­run­ków mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych: Obsłu­ga wóz­ków widłowych; 
 2. 150-godzin­nych prak­tyk dla 36 Uczniów/Uczennic Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej nr 2 / Szko­ły Bran­żo­wej I stop­nia nr 2 w Chełmie;
 3. 150-godzin­nych sta­ży dla 150 Uczniów/Uczennic Tech­ni­kum nr 2 w Chełmie;

W pierw­szym seme­strze roz­po­czę­to reali­za­cję w/w zajęć pod­no­szą­cych kom­pe­ten­cje zawo­do­we oraz roz­po­czę­to kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne – Spa­wa­nie meto­dą MAG, Kurs foto­gra­ficz­ny, Obsłu­ga wóz­ków widło­wych. Zaku­pio­no więk­szość sprzę­tu sta­no­wią­ce­go wypo­sa­że­nie pra­cow­ni, peł­ne zesta­wie­nie zosta­nie poda­ne po zakoń­cze­niu pro­ce­dur zaku­pu. Reali­za­cja wszyst­kich zajęc prze­bie­ga zgod­nie z har­mo­no­gra­mem opra­co­wy­wa­nym na poszcze­gól­ne mie­sią­ce reali­za­cji pro­jek­tu. Na pierw­szych zaję­ciach z poszcze­gól­nych kom­pe­ten­cji zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne testy poka­zu­ją­ce stan wie­dzy uczniów przed roz­po­czę­ciem zajęć. Takie same testy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne po zakoń­cze­niu zajęć. Następ­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na kwa­li­fi­ka­cja uczniów na let­nie sta­że zawodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *