Z TECHNIKUM NA POLITECHNIKI

Z TECHNIKUM NA POLITECHNIKI

W ramach pro­jek­tów „Poli­tech­nicz­na Sieć VIA CARPATIA im. Pre­zy­den­ta RP Lecha Kaczyń­skie­go” ‑dzia­ła­nie „Z tech­ni­kum na poli­tech­ni­ki” i Zin­te­gro­wa­nej Stra­te­gii Umie­jęt­no­ści oraz „Lublin Aka­de­mic­ki” 30 paź­dzier­ni­ka 2023r. ucznio­wie kla­sy 4 G bra­li udział w zaję­ciach na Poli­tech­ni­ce Lubel­skiej. Pod­czas wykła­dów i ćwi­czeń prak­tycz­nych pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków nauko­wych zapo­zna­li się z zagad­nie­nia­mi auto­ma­ty­za­cji i robo­ty­za­cji pro­duk­cji, tech­ni­ka­mi ska­no­wa­nia i dru­ku 3D, pro­gra­mo­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia robo­tów. Stu­den­ci z koła nauko­we­go wpro­wa­dzi­li mło­dzież w świat „Robo­tów Pro­mu­ją­cych Wie­dzę”, wspie­ra­jąc ich samo­dziel­ne pró­by pro­gra­mo­wa­nia robo­tów i ste­ro­wa­nia nimi. Wizy­ta na uczel­ni posze­rzy­ła wie­dzę uczniów na temat nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, zasto­so­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji w róż­nych dzie­dzi­nach życia i dzia­łal­no­ści człowieka.