Zaję­cia dodat­ko­we dla maturzystów

Zaję­cia dodat­ko­we dla maturzystów

Spo­tka­nia odby­wa­ją się od 12 lip­ca do 19 sierpnia.

Przed­miot Dzień Godzi­na Sala
język angiel­ski śro­da 9.00 23
mate­ma­ty­ka wto­rek / czwartek 8.00 45
Word­Press Table