Dosta­wa mate­ria­łów biurowych

doda­no 30 paź­dzier­ni­ka 2020r.

Ogło­sze­nie wyni­ków – „Dosta­wa mate­ria­łów i środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi zapo­bie­ga­ją­cy­mi zagro­że­niu roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa COVID-19”

doda­no 9 paź­dzier­ni­ka 2020r.

Ogło­sze­nie wyni­ków – Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Zarzą­dza­nie route­rem Cisco”

doda­no 30 wrze­śnia 2020r.

Dosta­wa mate­ria­łów i środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi zapo­bie­ga­ją­cy­mi zagro­że­niu roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa COVID-19

doda­no 30 wrze­śnia 2020r.

zapy­ta­nia i odpo­wie­dzi z dnia 2020-10-02

Ogło­sze­nie wyni­ków – Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń i insta­la­cji do 1kV”

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r.

Ogło­sze­nie wyni­ków – Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Kurs fotograficzny”

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r.

Ogło­sze­nie wyni­ków – Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Pod­sta­wy hydrau­li­ki siłowej”

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r.

Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Spa­wa­nie meto­dą MAG”

aktu­ali­za­cja 9 wrze­śnia 2020r.

unie­waż­nia zapy­ta­nie ofertowe

Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Pod­sta­wy hydrau­li­ki siłowej”

doda­no 7 wrze­śnia 2020r.

Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Kurs fotograficzny”

doda­no 7 wrze­śnia 2020r.

Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń i insta­la­cji do 1kV”

doda­no 7 wrze­śnia 2020r.

Usłu­ga prze­pro­wa­dze­nia kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – „Zarzą­dza­nie route­rem Cisco”

doda­no 7 wrze­śnia 2020r.

aktu­ali­za­cja 9 wrze­śnia 2020r. – Zapy­ta­nie 1 Kurs Cisco z dnia 2020-09-09

aktu­ali­za­cja 11 wrze­śnia 2020r. – UWAGA !!! Ter­min skła­da­nia ofert prze­su­nię­ty na 18 – 09-2020r. godz.12:00

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r. – Pyta­nia 2 do postępowania

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r. – UWAGA! zamian ter­mi­nu skła­da­nia ofert 2 – 23 wrze­śnia 2020r. do godzi­ny 12.00

aktu­ali­za­cja 17 wrze­śnia 2020r. – Pyta­nia 3 do postępowania