Wychowawca - karta klasyfikacyjna 14.1 - vulcan

update 15 czerwca  2019r. 

  • naprawiono błąd zliczający frekwencję w II semestrze 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania (wyciąg ze Statutu)

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie informuje, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  09.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZST  oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

w trakcie przygotowywania