Wychowawca - karta klasyfikacyjna 14.1 - vulcan

update 15 czerwca  2019r. 

  • naprawiono błąd zliczający frekwencję w II semestrze 

Termin wystawiania ocen w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

Termin wystawiania ocen w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie informuje, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  09.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ZST  oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roklu szkolnych 2018/2019:

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019 - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

 

Szanowni Rodzice!

 Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, uprzejmie informujemy, że od października rozpoczęły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla Waszych dzieci. Pozwolą one poczuć się im pewniej  podczas lekcji. Będzie to świetna okazja do szlifowania wiadomości, powtórki materiału, nadrobienia ewentualnych zaległości.

Jeżeli Państwo czujecie, że Wasze dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia te zajęcia są właśnie  dla nich.

w trakcie przygotowywania