Dni Otwarte - 21 marca 2018r.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO 21.03.2018r.   10.00 - 10.10 – przywitanie przybyłych gimnazjalistów przy drzwiach wejściowych 10.10 – 11.00 – część artystyczna i konkurs wiedzy o szkole z udziałem uczniów 11.00 – 12.30 – oprowadzanie po pracowniach 10.00 – 11.30 – prezentacja broni (ZR LOK) stanowisko prezentujące działalność szkolnego koła LOK

Start

21 marca 2018 - 10:00

End

21 marca 2018 - 13:30

Address

Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

PROGRAM DNIA OTWARTEGO 21.03.2018r.

10.00 – 10.10 – przy­wi­ta­nie przy­by­łych gim­na­zja­li­stów przy drzwiach wejściowych

10.10 – 11.00 – część arty­stycz­na i kon­kurs wie­dzy o szko­le z udzia­łem uczniów

11.00 – 12.30 – opro­wa­dza­nie po pracowniach

10.00 – 11.30 – pre­zen­ta­cja bro­ni (ZR LOK) sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce dzia­łal­ność szkol­ne­go koła LOK

10.00 – 11.30 – sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce szkol­ne koło PCK i Pierw­szej Pomo­cy Przedmedycznej

10.00 – 11.30 – sto­isko z podaniami/ wnioskami/ ulotkami

10.00 – 12.30 – sta­no­wi­sko językowe

10.00 – 12.00 – kurs retu­szu foto­gra­fii i maki­ja­żu w pro­gra­mie Photoshop

10.00 ‑12.00 – roz­gryw­ki w gry komputerowe

10.00 – 12.00 – sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce Inter­nat ZST

10.00 – 13.15 – sala 23 – poczę­stu­nek (cia­sto, kawa, herbata)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content