„Jak dbać o miłość?”

„Jak dbać o miłość?”

18 maja br. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się pod­su­mo­wa­nie reali­za­cji pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go pt. „ARS, czy­li jak dbać o miłość?”, połą­czo­ne z zakoń­cze­niem kon­kur­su na mem inter­ne­to­wy doty­czą­cy dopa­la­czy. W kon­kur­sie ogło­szo­nym przez Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go w Lubli­nie wzię­ło udział 11 uczniów Tech­ni­kum Nr 2, zaj­mu­jąc wyso­kie loka­ty. Ewe­li­na Zaj zaję­ła pierw­sze miej­sce, Michał Koło­ta – trze­cie, nato­miast wyróż­nio­no: Jaku­ba Proń­czu­ka, Paw­ła Werem­ko oraz Dawi­da Soko­łow­skie­go. Wszy­scy otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy. Ucznio­wie pra­co­wa­li pod opie­ką nauczy­cie­li przed­mio­tów infor­ma­tycz­nych: Pau­li­ny Makuch – Smęt­kow­skiej i Grze­go­rza Prusa.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie od lat ści­śle współ­pra­cu­je z Sek­cją Oświa­ty Zdro­wot­nej i Pro­mo­cji Zdro­wia Powia­to­wej Sta­cji Sani­tar­no – Epi­de­mio­lo­gicz­nej w Cheł­mie, pod kie­row­nic­twem pani Ali­cji Bork, pro­wa­dząc licz­ne kam­pa­nie pro­mu­ją­ce posta­wy prozdrowotne
u mło­dych ludzi.

Koor­dy­na­to­rem dzia­łań pro­fi­lak­tycz­no – edu­ka­cyj­nych w pla­ców­ce jest peda­gog szkol­ny Iwo­na Sobieszczuk.

[Best_Wordpress_Gallery id=„19” gal_title=„Jak dbac o milosc”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *