Euro­pej­ski Tydzień Spor­tu – „Jedz śnia­da­nie #BeAc­ti­ve”

4 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w ZST w Cheł­mie odby­ła się uro­czy­sta Gala, w któ­rej pod­su­mo­wa­no dzia­ła­nia w ramach 9. edy­cji Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Spor­tu 2023. Zespół Szkół Tech­nicz­nych prze­pro­wa­dził pro­jekt proz­dro­wot­ny „Jedz śnia­da­nie #BeAc­ti­ve” przy współ­pra­cy z fir­mą Bie­luch. W ostat­nim tygo­dniu wrze­śnia na poran­nych zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­ne­go roz­ma­wia­no o zdro­wym odży­wia­niu i wadze spo­ży­wa­nia śnia­dań oraz o dobro­czyn­nym wpły­wie aktyw­no­ści fizycz­nej na mło­de­go czło­wie­ka. Orga­ni­zo­wa­ne były kon­kur­sy spor­to­we, pod­czas któ­rych zwy­cięz­cy otrzy­my­wa­li nagro­dy w posta­ci pro­duk­tów spo­żyw­czych fir­my Bie­luch. Ogło­szo­no rów­nież kon­kurs na pla­kat pro­mu­ją­cy aktyw­ność fizycz­ną. Pro­jekt oka­zał się dosko­na­łą oka­zją do pro­mo­wa­nia aktyw­no­ści fizycz­nej i inte­gra­cji spo­łecz­nej przez sport

Pod­czas pod­su­mo­wa­nia nagro­dzo­no zwy­cięz­ców w kon­kur­sach spor­to­wych i kon­kur­sie pla­stycz­nym. Nagro­da­mi były dyplo­my i “śnia­da­niów­ki”, któ­re ufun­do­wa­ła fir­ma Bie­luch. Upo­min­ki wrę­czy­ła pani Agniesz­ka Lenart Głów­ny Spe­cja­li­sta ds Mar­ke­tin­gu w SM Bie­luch oraz dyrek­cja szko­ły. Prze­pro­wa­dzo­no kon­kurs przez apli­ka­cję Kaho­ot! na temat zdro­we­go odży­wia­nia, a zwy­cięz­cy otrzy­ma­li dar­mo­we vouche­ry na tre­ning per­so­nal­ny z panem Rado­sła­wem Bie­rza­now­skim i książ­kę napi­sa­ną przez nie­go „Bądź nie do zatrzy­ma­nia”. Na zakoń­cze­nie Gali odby­ła się pre­zen­ta­cja doty­czą­ca zdro­we­go try­bu życia, któ­rą prze­pro­wa­dził Rado­sław Bie­rza­now­ski Tre­ner Roku, tre­ner personalny.

Dzię­ku­je­my Niko­li Przy­byl­skiej i Bar­tło­mie­jo­wi Misz­czu­ko­wi za zaśpie­wa­nie pio­sen­ki inau­gu­ru­ją­cej uro­czy­stą Galę oraz pro­wa­dzą­cym wyda­rze­nie Julii Maj­dań­skiej, Kac­pro­wi Majów­ce. Przy orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ły rów­nież Noemi Słyk, Patry­cja Czu­pryn, Jowi­ta Zuzań­ska, Nata­la Łożycz­ka, Mar­ty­na Ciećka.

Dzię­ku­je­my fir­mie Bie­luch za wsparcie! 

Nagro­dze­ni w kon­kur­sach sprawnościowych: 

z kla­sy 1G – Oli­wia Szaj­kow­ska, Miłosz Maziarczuk,

z kla­sy 1I – Nie­mir Żebrow­ski, Karol Haponiuk,

z kla­sy 1M – Mar­cin Kuła­ga, Denys Zhdan,

z kla­sy 1Mt – Wik­tor Fidor,

z kla­sy 1P – Miko­łaj Szy­chu­lec, Kor­ne­lia Serej,

z kla­sy 1 SK – Piotr Jasiuk, Szy­mon Piskała,

z kla­sy 1 BEM – Szy­mon Koro­na i Patryk Traczuk,

z kla­sy 1 BM – Bar­tło­miej Kamiński,

z kla­sy 2E – Kon­rad Piotrowski,

z kla­sy 2GA – Ange­li­ka Chomik,

z kla­sy 2I – Oli­wier Czyrka,

z kla­sy 2SK – Nata­niel Palonka,

z kla­sy 2BEM – Vla­dy­slav Khves,

z kla­sy 3EK – Kamil Fornal,

z kla­sy 3MS – Jakub Czerniakiewicz,

z kla­sy 3MtI – Filip Zawadzki,

z kla­sy 3PG – Ewe­li­na Dzwon­kow­ska, Grze­gorz Parada,

z kla­sy 4 EMt – Eryk Toporowski,

z kla­sy 4K – Mak­sy­mi­lian Michałowski,

z kla­sy 4M – Kor­dian Gugułka,

z kla­sy 5I – Jakub Pakuła,

z kla­sy 5 KP – Wero­ni­ka Oleszczuk,

z kla­sy 5 MMt – Michał Wój­cik, Anto­ni Dudziak.

Nagro­dze­ni w kon­kur­sie plastycznym:

  • kate­go­ria “Pro­jekt graficzny”
  1. Kin­ga Dorosz kl. 4G
  2. Joan­na Sze­lest kl.4G
  3. Kac­per Majów­ka kl. 4G

  • kate­go­ria “Pra­ca plastyczna”
  1. Alek­san­dra Pasu­szak kl. 1P

Nagro­dze­ni w quizie Kahoot!:

  1. Damian Woź­nic­ki kl. 1P
  2. Piotr Mły­nar­ski kl. 2I
  3. Filip Anto­nie­wicz kl. 1P