Kac­per Boro­wicz-sty­pen­dy­stą Pre­ze­sa Rady Mini­strów w roku szkol­nym 2017/2018

Kac­per Boro­wicz-sty­pen­dy­stą Pre­ze­sa Rady Mini­strów w roku szkol­nym 2017/2018

listo­pad 2017

7 listo­pa­da 2017r. w „Sali Błę­kit­nej” Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów sty­pen­dy­stom Pre­ze­sa Rady Mini­strów. Uczeń Tech­ni­kum Nr 2, tego­rocz­ny matu­rzy­sta, Kac­per Boro­wicz otrzy­mał dyplom i gra­tu­la­cje z rąk prof. Prze­my­sła­wa Czarn­ka Woje­wo­dy Lubel­skie­go oraz pani Tere­sy Misiuk Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświaty.

W imie­niu dyrek­cja szko­ły, Rady peda­go­gicz­nej, kole­ża­nek i kole­gów skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje, życzy­my powo­dze­nia na matu­rze i dal­szych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *