„Mło­da Krew” ratu­je życie ofia­rom wypad­ków drogowych

„Mło­da Krew” ratu­je życie ofia­rom wypad­ków drogowych

„Mło­da Krew” ratu­je życie ofia­rom wypad­ków drogowych

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych od wie­lu lat odda­ją krew, posze­rza­jąc gro­no hono­ro­wych daw­ców. W wie­lu edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da krew Ratu­je Życie” w kate­go­rii szkół ponad­gim­na­zjal­nych, poli­ce­al­nych i uczel­ni wyż­szych zaj­mu­je­my czo­ło­we miej­sca w Polsce. 

Hono­ru­jąc dzia­łal­ność mło­dzie­ży w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych, min. hono­ro­we­go odda­wa­nia krwi, dnia 06.04.2017 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ła się pre­lek­cja funk­cjo­na­riu­sza Miro­sła­wa Mro­zow­skie­go z Wydzia­łu Ruchu Dro­go­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Cheł­mie. Celem tej corocz­nej akcji na tere­nie szko­ły było zwró­ce­nie uwa­gi mło­dzie­ży na bez­piecz­ną jaz­dę samo­cho­dem po dro­gach publicz­nych, sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych zasad kodek­su dro­go­we­go. Omó­wił rów­nież wpro­wa­dze­nie nowych prze­pi­sów dla kie­row­ców doty­czą­cych okre­su prób­ne­go, któ­re weszły w życie w stycz­niu 2017 r. Funk­cjo­na­riusz zwró­cił uwa­gę na zacho­wa­nie mło­dzie­ży w ruchu dro­go­wym naru­sza­ją­ce pra­wo i wyni­ka­ją­ce z tego kon­se­kwen­cje praw­ne. Wypo­wiedz swo­ją uza­sad­niał doku­men­tal­nym mate­ria­łem fil­mo­wym, przy­ta­cza­jąc arty­ku­ły kodek­su drogowego.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ły kla­sy: 1 S, 1 Ki, 1 GEMt, I ZSE, III ZS, 4 EM. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *