Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej kon­ty­nu­ują tre­ning strzelecki

Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej kon­ty­nu­ują tre­ning strzelecki

29 wrze­śnia 2017r.

Na strzel­ni­cy myśliw­skiej w Kumo­wej Doli­nie odby­ło się kolej­ne szko­le­nie strze­lec­kie człon­ków Szkol­ne­go Koła Ligi Obro­ny Kra­ju. Na wstę­pie szko­le­nia przy­po­mnia­no uczest­ni­kom prze­pi­sy bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­ne w strze­lec­twie spor­to­wym. Następ­nie przy­stą­pio­no do zawo­dów strze­lec­kich z bro­ni mało­ka­li­bro­wej KBKS w kate­go­riach indy­wi­du­al­nych i dru­ży­no­wych. W zawo­dach strze­lec­kich wzię­ło udział 37 osób.
Wyni­ki przed­sta­wia­ją się następująco:
w kate­go­rii indywidualnej

Seba­stian Kola­now­skiI miej­sce ( 59pkt.)
Bar­tosz Boj­czuk- II miej­sce ( 57pkt.)
Eryk Grzyw­na – III miej­sce (56pkt.)

w kate­go­rii drużynowej

I miej­sce zaję­ła dru­ży­na w skła­dzie: Emil Abra­mek, Mar­cin Sob­czuk, Oskar Gar­gol, Kon­rad Zarek z wyni­kiem 190 pkt.

II miej­sce: Artur Lewan­dow­ski, Eryk Grzyw­na, Seba­stian Wal­czuk, Seba­stian Czu­chaj188 pkt. 

III miej­sce: Piotr Tokar­czuk, Bar­tło­miej Błasz­czak, Domi­nik Kra­tiuk, Michał Kar­piuk – 175 pkt.

Zwy­cięz­ców nagro­dzo­no dyplo­ma­mi, sta­tu­et­ka­mi strzel­ca oraz medalami.

Gra­tu­lu­je­my wyni­ków i życzy­my dal­szych suk­ce­sów !

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„42”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *