NARODOWE CZYTANIE – „Wese­le” S. Wyspiańskiego

NARODOWE CZYTANIE – „Wese­le” S. Wyspiańskiego

2 wrez­śnia 2017r.

Spo­łecz­ność naszej szko­ły, włą­cza­jąc się w ogól­no­pol­ską akcję Naro­do­we­go Czy­ta­nia Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, spo­tka­ła się 2 wrze­śnia 2017r. w auli szkol­nej, aby prze­czy­tać wybra­ne sce­ny tego wyjąt­ko­we­go dra­ma­tu. Mło­dzież posze­rzy­ła wia­do­mo­ści o twór­czość arty­sty dzię­ki eks­po­zy­cji jego dzieł lite­rac­kich i pla­stycz­nych. Uczest­ni­cy spo­tka­nia wspól­nie z dyrek­tor szko­ły Bar­ba­rą Baluk uda­li się rów­nież na Plac Łucz­kow­skie­go, gdzie mogli wysłu­chać Wese­la Wyspiań­skie­go pre­zen­to­wa­ne­go m.in. przez posłan­kę Beatę Mazu­rek, panią Tere­sę Misiuk – Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty, wła­dze mia­sta i przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji kul­tu­ral­no – oświa­to­wych. W opi­nii uczest­ni­ków spo­tka­nia taka for­ma popu­la­ry­za­cji dorob­ku kul­tu­ro­we­go to nie tyl­ko atrak­cyj­na lek­cja histo­rii, języ­ka i kul­tu­ry, ale też aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su słu­żą­cy inte­gra­cji środowiska.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„38”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *