Rok temu poże­gna­li­śmy Panią Dyrek­tor Bar­ba­rę Baluk

Rok temu poże­gna­li­śmy Panią Dyrek­tor Bar­ba­rę Baluk

gru­dzień 2022r.

Ode­szła cicho, bez słów poże­gna­nia.
Tak jak­by nie chcia­ła, swym odej­ściem smu­cić…
Tak jak­by wie­rzy­ła w godzi­nę roz­sta­nia,
Że ma nie­ba­wem z dobrą wie­ścią wró­cić
(Ks. J. Twardowski)

Rok temu poże­gna­li­śmy Panią Bar­ba­rę Baluk – Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie.
 
Kobie­tę cha­ry­zma­tycz­ną, odważ­ną, otwar­tą na ludzi i ota­cza­ją­cy świat.
 
Dyrek­to­ra dba­ją­ce­go o roz­wój szko­ły a przede wszyst­kim Nauczy­cie­la i Wycho­waw­cę, dla któ­re­go dobro ucznia sta­no­wi­ło naj­wyż­szą war­tość.
 
Czło­wie­ka o wiel­kim sercu.

Wspo­mnie­nie o Pani Bar­ba­rze Baluk – Dyrek­tor ZST w latach 2004 – 2021