Ś.P. Kry­sty­na Kowalczyk

Ś.P. Kry­sty­na Kowalczyk

27 wrze­śnia 2018r.

„Umar­łych wiecz­ność dotąd trwa, 

dokąd pamię­cią im się płaci”

W. Szym­bor­ska

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych zawiadamia,

że dn. 25 wrze­śnia 2018r. w wie­ku 72 lat odeszła

Ś.P. Kry­sty­na Kowalczyk

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się 28 wrze­śnia o godz. 14.00

w Kapli­cy na Cmen­ta­rzu Komu­nal­nym przy ul. I. Mościc­kie­go w Chełmie

z udzia­łem Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go ZST.

Ś.P. Pani Kry­sty­na Kowal­czyk była liczą­cym się w śro­do­wi­sku chełm­skim peda­go­giem i wycho­waw­cą a więk­szość swo­je­go życia zawo­do­we­go poświę­ci­ła Zespo­ło­wi Szkół Technicznych.

W naszej szko­le reali­zo­wa­ła się jako nauczy­ciel histo­rii a następ­nie peł­niąc funk­cję zastęp­cy dyrek­to­ra do spraw wycho­waw­czych aż do momen­tu przej­ścia na eme­ry­tu­rę w 1999r.

W swo­jej pra­cy kon­cen­tro­wa­ła się na jak naj­peł­niej­szej reali­za­cji zadań wycho­waw­czych, dydak­tycz­nych i opie­kuń­czych powie­rzo­nych jej zespo­łów uczniow­skich, co przy­no­si­ło efek­ty w posta­ci coraz lep­szych wyni­ków i wzro­stu zna­cze­nia szko­ły w śro­do­wi­sku lokalnym.

Rze­tel­na pra­ca, zaan­ga­żo­wa­nie, pro­fe­sjo­na­lizm i zna­czą­ce osią­gnię­cia Ś.P. Pani Kry­sty­ny Kowal­czyk doce­nia­ne były wie­lo­krot­nie w posta­ci odzna­czeń takich jak Zło­ty Krzyż Zasłu­gi i Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz wyróż­nień Nagro­dą Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Wycho­wa­nia, Nagro­da­mi Kura­to­ra Oświa­ty, Nagro­da­mi Dyrek­to­ra Szkoły.

Zapa­mię­ta­my Ją jako oso­bę zde­cy­do­wa­ną, kon­se­kwent­ną a jed­no­cze­śnie otwar­tą na dru­gie­go człowieka.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *