„Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubelskiego”

„Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubelskiego”

kon­fe­ren­cja październik

25 paź­dzier­ni­ka 2017r. o godz. 10:00 w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ła się kon­fe­ren­cja pod hasłem „Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubel­skie­go” w ramach akcji „Zawo­do­wy strzał w 10”. Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji było Kura­to­rium Oświa­ty w Lublinie.

„Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubelskiego” 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *