„Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubelskiego”

„Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubelskiego”

kon­fe­ren­cja październik

25 paź­dzier­ni­ka 2017r. o godz. 10:00 w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ła się kon­fe­ren­cja pod hasłem „Wspar­cie sys­te­mu doradz­twa zawo­do­we­go w szko­łach woje­wódz­twa lubel­skie­go” w ramach akcji „Zawo­do­wy strzał w 10”. Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji było Kura­to­rium Oświa­ty w Lublinie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„46”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *