Blog

mar
13
mar
08

Finał Okrę­go­wy Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

4.03.2024r. gości­li­śmy w naszej szko­le uczest­ni­ków 44 fina­łu okrę­go­we­go Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 5 trzy­oso­bo­wych dru­żyn, któ­re repre­zen­to­wa­ły szkoły:

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
07

Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika

29 lute­go 2024 r. na Poli­tech­ni­ce Lubel­skiej odby­ło się uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków i pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go „Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika” .

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
06

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ: STRATEGIA UE PRZECIWKO ZMIANIE KLIMATU

20 lute­go 2024 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do udzia­łu w sesji spe­cjal­nej pro­gra­mu Euro­sco­la dla szkół Amba­sa­do­rów Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go EPAS w Strasburgu.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
06

ZST to wię­cej niż szko­ła – to przygoda!

Dro­dzy Ucznio­wie klas ósmych! Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na w Cheł­mie w dniach 5.03.2024r.-7.03.2024r. orga­ni­zu­je „Gieł­dę Szkół”. Uczest­ni­czą w niej ucznio­wie ZST, któ­rzy przy­go­to­wa­li dla Was atrak­cyj­ne sto­isko z pre­zen­ta­cją ofer­ty edu­ka­cyj­nej naszej szkoły. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
mar
05

„Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędziwoja”

28 lute­go 2024 r. ucznio­wie ZST: Kac­per Leśnic­ki, Kac­per Urbań­czyk, Kac­per Nesto­ro­wicz, Adrian Bor­nus, Vasi­li­sa Hyba, Anna Shku­mat pod opie­ką Anny Bar­to­szew­skiej – nauczy­cie­la języ­ka pol­skie­go uczest­ni­czy­li w CHBP w pro­mo­cji powie­ści histo­rycz­nej Kami­la Kamiń­skie­go pt. „Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędziwoja”. 

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
lut
29

Kon­kurs foto­gra­ficz­ny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Kon­kurs foto­gra­ficz­ny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE Kon­kurs foto­gra­ficz­ny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE
By Grzegorz Jegorow | Wiadomości
DETAIL
lut
27

Kon­kurs Wie­dzy Psychologicznej

W dniu 2 grud­nia 2023r. mło­dzież naszej szko­ły wzię­ła udział w Kon­kur­sie Wie­dzy Psy­cho­lo­gicz­nej dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego. 

By Grzegorz Jegorow | Wydarzenia
DETAIL
Skip to content